INMIDDELS +ZEVEN JAAR EEN NETWERK MET PROFESSIONALS

Mediation en conflictbemiddeling bij De Raad van Mediators is er voor een concurrerend uurtarief. We zetten ons ook in om een uniform prijsbeleid te voeren. Dit is tevens om prijsversnippering in de markt tegen te gaan. De kosten voor het inzetten van een mediator of conflictbemiddelaar via De Raad van Mediators, zijn lager dan voor een advocaat of andere rechtsmiddelen. Wacht daarom niet langer:

MELD UW ZAAK AAN

LAGE KOSTEN

Door een concurrerend uurtarief kunnen we voor u kostbare juridische procedures voorkomen. U heeft veelal slechts met één conflictbemiddelaar te maken in plaats van beiden een advocaat. We werken daarnaast tegen een vooraf afgesproken uurtarief of op basis van een vast all-in bedrag. Zo behoudt u kostenoverzicht.

MEDIATION AANVRAGEN

KIEZEN OF TOEWIJZEN

De Raad van Mediators beschikt over mediators en conflictbemiddelaars met verstand van uw zaak. U kiest zelf uw mediator of bemiddelaar uit ons netwerk of kunt ons vragen u te adviseren. Door correct zakelijk handelen, wordt uw zaak goed opgelost. Er is dan geen extra in te schakelen specialist nodig.

MEDIATION AANVRAGEN

KOSTENBEHEERSING

Mogelijke andere kosten van een mediator of bemiddelaar zijn vanzelfsprekend afhankelijk van de ‘zwaarte en aard’ van het verschil van inzicht of conflict. Onze werkwijze geeft u direct inzicht in tijd, middelen en oplossingen. Bel daarom 015-3020015 of kies direct zelf uw mediator en vul het aanmeldformulier in.

MEDIATION AANVRAGEN

OVER ONS

Wij zijn een bedrijf met een sterke merknaam, platform en netwerk.
Wij bieden marktgerichte mediation, bemiddeling en coaching aan. Onze klanten zijn bedrijven, instituten, instellingen, de overheid en natuurlijke personen. Ook bedrijven die een mediator willen toevoegen aan hun dienstenpakket bedienen wij.
In ruimere en maatschappelijke zin beogen wij ook een significante bijdrage te leveren aan het verminderen van het aantal juridische conflicten op jaarbasis in Nederland.
Wij doen dit door zo veel mogelijk professionele mediators, bemiddelaars en coaches te verenigen in een optimaal functionerend, modern netwerk. Hierdoor zijn wij beter in staat in iedere provincie en regio een specialist dan wel een generalist aan te bieden voor elk denkbaar probleem.
Eerst was daar de naam, daarna is er een bedrijfsstructuur neergelegd en wordt er voortdurend gestuurd op optimalisatie en kwalitatieve groei. Er worden serieuze, commerciële kansen gezien en ruimte voor groei op de lange termijn. We willen daarom ondernemen en verder bouwen. Met mensen, door mensen en voor mensen.

STRUCTUUR

De Raad van Mediators is een besloten vennootschap met twee aandeelhouders. De aangesloten mediators, bemiddelaars en coaches zijn allen zonder uitzondering zelfstandige ondernemers. Zij zijn aangesloten op het netwerk d.m.v. een abonnement dat € 45 per maand kost.
Verder is er een managementteam, dit zijn ook aangesloten mediators, die zorgdragen voor de sturing, structuur en coherentie bieden. Tezamen dragen de leden door hun eigen netwerk en kennis allemaal bij aan de regionale en de algemene landelijke structuur van het netwerk.
We werken tegen een vooraf afgesproken uurtarief of op basis van een vast all-in bedrag. Voorop staat steeds dat u kosteninzicht en kostenoverzicht houdt.
Tussen de conflicterende partijen gaat de communicatie weer stromen. Doordat de relatie verbetert en de beide partijen zich gehoord voelen, komt men samen tot een positieve langetermijnoplossing. Daarnaast zijn de kosten transparant en met name overzichtelijk.
Jazeker. Het hangt mede af van het gebied of regio en het type probleem dat zich aandient. Bovendien kan er sprake van zijn van een gun-factor binnen een netwerk. Samenwerking en kennisdeling zijn steeds speerpunten binnen het netwerk.

WERKGEBIEDEN

Betrouwbaar De Raad van MediatorsARBEIDSCONFLICTEN

Waar gewerkt wordt kunnen arbeidsconflicten ontstaan. Meestal is dit een kwestie van miscommunicatie.

De Raad van Mediators werkt met mediators die veel kennis en ervaring hebben inzake arbeidsgerelateerde zaken zoals:

vele soorten arbeidsconflicten, HR, personeelszaken, arbeidsovereenkomsten, bestaande en/of gewijzigde takenpakketten, verschillende verwachtingspatronen en onbegrepen persoonlijke aangelegenheden die van invloed kunnen zijn op het werk, (dreigend) ontslag en bijv. concurrentiebeding.

Samen met een gespecialiseerde RvM-mediator wordt er gewerkt aan reële oplossingen. Er worden afspraken gemaakt. Werkgever en/of leidinggevende en werknemer krijgen zo weer begrip en respect voor elkaar.

Samenwerking De Raad van MediatorsBOUWGESCHILLEN

Een bouwgeschil wekt veel irritatie op tussen de klant en aannemer of bouwer. Vaak zijn het langdurige kwesties die onnodig veel geld kosten. De RvM-mediator adviseert en bemiddelt zodat u er samen toch goed uitkomt.

Bij een bouwgeschil kunnen er verschillende verwachtingen zijn. Afspraken die niet goed zijn vastgelegd of afspraken die slecht worden nagekomen. Een bouwgeschil over het niveau van afwerking of bouwkundige gebreken. Verschillende bouwtechnische beoordelingen. Wederzijdse rechten en plichten die door de betrokken partijen anders worden uitgelegd. Verschillende belangen. Al deze zaken komen veel voor en kunnen een bouwgeschil veroorzaken.

Des te langer het bouwgeschil duurt des te meer problemen zich op gaan stapelen. De standpunten verharden. Het gevolg is een kostenverslindende en langdurige procedure. De Raad van Mediators heeft mediators met veel kennis en praktijkervaring in het traject van bouwen, renovatie, verbouw, huur en verhuur van woningen. Deze expertise blijkt zeer nuttig bij een bouwgeschil.

Op een onafhankelijke en neutrale wijze wordt het bouwgeschil geïnventariseerd. Hierna wordt er onder begeleiding van uw RvM-mediator bemiddeld. Altijd met een passende en resultaatgerichte oplossing voor ogen.

Nationale spreiding De Raad van MediatorsBURENRUZIE

Een burenruzie en ruzie met de familie behoren tot de ingrijpendste vormen van ruzies die er zijn.

Meestal ontstaat een burenruzie door ernstige miscommunicatie en door irritaties. Dat is jammer want het is toch fijn om een normaal en goed contact te hebben met de buren. Met een burenruzie wordt je bijna dagelijks geconfronteerd en het kan je leven behoorlijk verzuren. Veel mensen belanden jarenlang in deze zeer onaangename situatie omdat er niet tijdig ingegrepen wordt. Daarom is het belangrijk om wel tijdig in te grijpen en de burenruzie snel op te lossen.

Vaak worden er op emotionele gronden dingen tegen elkaar gezegd die de relatie alleen maar verder verstoren. Daarom is het beter om hierbij een onafhankelijke persoon te betrekken. Iemand die deskundig en ook neutraal is. Een mediator van De Raad van Mediators is deskundig en neutraal. Een RvM-mediator is speciaal opgeleid om een burenruzie om te buigen in een normaal contact met elkaar. De burenruzie wordt, vrij van emotie, duidelijk in kaart gebracht.

In samenspraak wordt naar een wijze, passende oplossing gezocht. Een oplossing die alle partijen tot tevredenheid stemt.

Werkgebieden De Raad van MediatorsCONSUMENTEN – BEDRIJVEN

Dagelijks hebben we te maken met contacten tussen consumenten en bedrijven.

Meestal gaat dit goed, maar zo nu en dan kan ook hier een conflict ontstaan. Dit geschiedt dan meestal als gevolg van miscommunicatie of verschillende verwachtingen. Afspraken tussen partijen zijn dan niet geheel duidelijk of zijn er, over en weer, verkeerde verwachtingen gewekt. Uiteindelijk verharden de standpunten van zowel consument als bedrijf en kan een mediator soelaas bieden door te bemiddelen in deze kwesties.

Zowel bedrijf als consument zijn erbij gebaat dat de afgesproken levering van dienst of product plaatsvindt in het belang van beide partijen. Immers is de continuïteit en de herstelde relatie van belang voor zowel consument als bedrijf. Een lange en kostbare juridische strijd wordt door mediation vermeden.

Bouwen De Raad van MediatorsECHTSCHEIDINGEN

Wanneer partners besluiten te gaan scheiden moet er veel worden geregeld. Dat gaat vaak met heftige emoties gepaard. Toch wil je er samen goed uitkomen.

Dan is echtscheidingsmediation door een RvM-mediator altijd beter dan dat een ieder een eigen advocaat in de arm neemt. De mediator van De Raad van Mediators spreekt en bemiddelt tussen de partners. Bij de RvM-echtscheidingsmediation is de RvM-mediator de gespreksleider die er voor zorgt dat de emotie’s niet onnodig hoog oplopen waardoor er miscommunicatie ontstaat. De toekomstige ex-partners blijven met elkaar in gesprek. Zo kunnen er toch verstandige afspraken worden gemaakt.

Typische vragen bij echtscheidings mediation zijn bijvoorbeeld: Waar gaan de kinderen wonen? Moet er alimentatie betaald worden? Wat gebeurt er met de woning? Hoe zit het met eventuele spaarrekeningen, verzekeringen en pensioenrechten? Hoe wordt de inboedel verdeeld? Zo zijn er vaak nog veel meer vraagstukken.

Ieder een eigen advocaat is dus niet nodig. Dat bespaart u veel geld en tijd. De RvM-mediator is speciaal opgeleid om uw echtscheiding door middel van een professionele en betrouwbare echtscheidings mediation in goede banen te leiden. Op materieel maar zeker ook op emotioneel vlak is deze vorm van echtscheidings mediation volgens de RvM-methode verreweg de meest praktische, goedkoopste en beste oplossing.

Overleg De Raad van MediatorsENTERTAINMENT

Overal waar overeenkomsten voorkomen en derhalve ook in de entertainmentindustrie, kunnen conflicten voorkomen.

Dat levert in sommige gevallen stevige en langdurige conflicten en ruzies op. In iedere soort werkhandelingen tussen natuurlijke personen en/of grote en kleinen bedrijven, worden in aanleg wederzijdse belangen nagestreefd. Dergelijke belangen ontstaan vanzelfsprekend tussen mensen en met mensen. Daarnaast schept werk ook wederzijdse rechten en plichten.

In de wereld van entertainment lopen vaak kortstondige dan wel tijdelijke verbanden tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Daarnaast is door de prestatiegerichte cultuur, het kan vaak maar éénmalig dus mag het niet fout gaan, de druk hoog. En juist hierdoor kunnen fouten worden gemaakt. Fouten die kunnen leiden tot scheuring en conflictueuze situaties.

Daar is niemand bij gebaat. Bovendien is de entertainmentwereld relatief klein en komt men elkaar vroeger of later vaak weer tegen. Daarom geldt: los eventuele ernstige problemen tussen mensen met spoed op. Neem daarom een mediator of bemiddelaar in de arm via De Raad van Mediators.

Betrouwbaar De Raad van MediatorsFAMILIECONFLICTEN

Familieconflicten zijn soms van ondergeschikt belang en wordt er niets aan gedaan of lossen ze vanzelf op.

Soms zijn ze echter van zulke omvang dat een familie uit elkaar valt. Familieconflicten komen vaak voor bij familiebedrijven, een nalatenschap of erfenis, een familieruzie of een andere van invloed zijnde gebeurtenis op de familie. De meeste conflicten ontstaan door miscommunicatie. Woorden die anders worden geïnterpreteerd, wederzijdse verwachtingen die niet overeenstemmen of emoties die niet worden geuit.

De impact van een familieconflict is groot. Het kan u dag en nacht bezighouden en u kunt er letterlijk ziek van worden. De enige manier om hier een halt toe te roepen is om weer in gesprek te gaan met uw familie. Juist door het uitspreken komt er helderheid en begrip.

En daarmee worden emoties tot bedaren gebracht, gaat onbegrip over in begrip en gaat wantrouwen over in vertrouwen. Hierna kunnen familieleden weer met elkaar in gesprek en samen werken aan een goede oplossing voor de gehele familie.

Samenwerking De Raad van MediatorsFINANCIËLE CONFLICTEN

Of een uitloopregeling, maar ook erflaten en lopende bedrijven: diverse gebeurtenissen in uw zakelijke of uw privéleven hebben raakvlakken met financiën.

Een conflict vergt veel aandacht en het is daarom raadzaam om uw beslissing met betrekking tot financiën goed te objectieveren. Niet alleen om een goed gevoel bij bij de uitkomst te hebben, maar juist omdat een dergelijke beslissing impact heeft op uw (financiële) toekomst. Het kan zijn dat:

  • U zich wil laten uitkopen, omdat u niet niet verder door een deur kan met het overige management.
  • U verwikkeld bent in een echtscheiding waarbij de onderneming gewaardeerd moet worden voor een uitkoopregeling.
  • U met andere erflaten een lopend bedrijf gedeeltelijk wilt verkopen, omdat u niet verder wilt en andere erflaters wel.

De Raad van Mediators weet als geen ander dat in conflictsituaties een objectieve en onafhankelijke beoordeling van een dergelijk financieel conflict essentieel is. Dit om ervoor te zorgen dat partijen ‘on speaking terms’ blijven en beide een goed gevoel hebben bij de uitkomst voor de toekomst!

Nationale spreiding De Raad van MediatorsGEZONDHEIDSZORG

Conflicten in de gezondheidszorg komen vaker voor dan men denkt. En dat is vaak niet zo verwonderlijk ook.

De gezondheidszorg is één van de grootste werkgevers in Nederland. In totaal zijn er meer dan 1,3 miljoen mensen werkzaam in de zorg. Er zijn bijna 60.000 geregistreerde artsen, onderverdeeld in: huisartsen, specialisten, tandartsen, dierenartsen, apothekers etc. Al deze mensen werken in organisaties, ziekenhuizen, maatschappen en andere vormen van samenwerking. Die samenwerking loopt lang niet altijd even soepel.

Door verschillen in uitgangspunten, opvattingen, doelstellingen, economische posities, toekomstverwachtingen en dergelijke kunnen er wrijvingen ontstaan. Dit ondanks alle goede bedoelingen die partijen hebben. In ongeveer de helft van de Nederlandse ziekenhuizen hebben medisch specialisten conflicten met elkaar. In bijna 40 procent van de ziekenhuizen spelen conflicten tussen medisch specialisten en de Raad van Bestuur.

In overleg met en onder leiding van gaat een RvM-mediator met de partijen op zoek naar een passende oplossing. Hierbij wordt tevens gestuurd op het kostenaspect, de looptijd en duidelijke afspraken.

Werkgebieden De Raad van MediatorsKUNST EN CULTUUR

Conflicten in de kunstenwereld zijn desastreus voor het creatief en scheppend vermogen van een kunstenaar.

Daarom moet een artiest vrij zijn van negatieve prikkels en frustrerende gevoelens. Pas dan kan er een hoogstaand artistiek niveau worden bereikt. Dat is wat de kunstenaar zelf wil en wat het publiek verlangt! Kunstzinnige mensen houden vaak vast aan hun eigen gevoelens en zienswijzen. Waar professionals bij kunstinstellingen en/of gezelschappen werken, zijn amateurs in het verenigingsleven uitvoerend dan wel als bestuurders actief.

In beide omgevingen kunnen persoonlijke en/of bestuurlijke standpunten verharden en lijkt een oplossing van een geschil ver weg. Juist daarom is het van belang dat een neutrale, deskundige en gespecialiseerde RvM-mediator zo’n conflict vrij van emoties maakt. Een mediator die de branche kent! In samenspraak wordt naar een wijze oplossing gezocht. Een oplossing die beide partijen tot volle tevredenheid stemt, waardoor de kunstenaar zich weer volledig op de Muzen kan concentreren.

Bouwen De Raad van MediatorsMILIEU

Iedereen heeft belang bij een gezond milieu, de omgeving waarin we ons bevinden, leven en ademen. Maar hoe gaat dat soms in de praktijk?

Daar waar de ene partij, groot of klein, een vooruitgang ziet in bijvoorbeeld een milieumaatregel, kan de andere partij deze als nadelig zien. En wel zodanig dat de gemoederen langdurig hoog kunnen oplopen.

Een andere variant is dat in sommige gevallen bepaalde economische belangen op de lange termijn nadelige gevolgen zouden kunnen hebben voor het milieu. Dergelijke kwesties zijn in aanleg niet altijd helder door bijvoorbeeld een mogelijk gebrek aan voldoende vooronderzoek. Of onvoldoende toelichting en uitleg in het geval er wel grondig onderzoek heeft plaatsgevonden.

Ook kan er sprake zijn van een aantoonbaar nadelig effect, m.a.w. er is reeds een milieubelang geschaad. De kwestie kan dan soms iets eenvoudiger liggen om deze af te wikkelen. In het andere geval kan er sprake zijn van een verondersteld milieu-effect.

Kortom, dit is lastige materie en veroorzaakt snel hoogoplopende emoties. Zaak dus om in een vroeg stadium een nauwkeurig opererende bemiddelaar of mediator erbij te betrekken zodat de betrokkenen normaal blijven communiceren.

Overleg De Raad van MediatorsONDERWIJS

Door de verschillende verhoudingen binnen een schoolorganisatie komen tal van conflicten voor.

Ook voortdurende veranderingen binnen een onderwijsorganisatie door de politiek en het mondiger worden van leerlingen en ouders, zorgen ervoor dat binnen het onderwijs tal van conflicten voorkomen.

Binnen het onderwijs vinden dagelijks veel verschillende processen tussen verschillende en binnen dezelfde groepen en plaats. Daarnaast staat het onderwijs wat werkklimaat en werkprocessen onder hoge druk en is het onderhevig aan continue verandering door de stroom van regelgeving, onderwijsvernieuwing, reorganisaties en fusies. Al deze factoren zorgen regelmatig voor tegenstrijdige belangen en miscommunicaties en die kunnen weer uitmonden in conflicten.

Conflictbemiddeling via mediation gaat uit van het Samen Oplossen. Daarom is mediation uitermate geschikt voor het oplossen van conflicten binnen het onderwijs tussen leerkrachten-bestuur; leerkrachten onderling; leerkrachten-ouders; leerkrachten-leerlingen/studenten en tussen leerlingen/studenten onderling.

Mediation kan ook worden ingezet bij conflicten tussen leerlingen/studenten of groepen leerlingen/studenten. Deze vorm van mediation wordt ook wel peer mediation genoemd. Peer-mediation is conflictbemiddeling tussen leeftijdsgenoten. ‘Peer’ betekent ‘gelijken’. Het is ontstaan binnen het onderwijs en wordt succesvol ingezet in concrete conflictsituaties, bijvoorbeeld ruzie op het schoolplein.

Peer Mediation onderscheidt zichzelf van normale mediation omdat het draait om mediation voor en door jongeren. Het mediationproces is hetzelfde als bij een normale mediation, maar met het unieke kenmerk dat het zich afspeelt tussen jonge mensen die zich zelf nog in een eigen leerproces bevinden.

Betrouwbaar De Raad van MediatorsONROERENDE ZAKEN

U bent in conflict met de gemeente omdat uw vergunning steeds maar wordt afgewezen.

De gesprekken die u heeft bij de gemeente lopen telkens uit op niets. U bent al een aantal keer kwaad weggelopen uit een gesprek. U voelt de adrenaline door uw bloed stromen wanneer u het gemeentehuis binnenloopt. Het gevoel dat het toch niets meer gaat worden overheerst. Herkent u deze of een vergelijkbare situatie?

Dan is het misschien eens handig dat een onafhankelijk persoon naar de situatie kijkt en u eventueel de gesprekken uit handen neemt. Bemiddeling door een neutrale derde, oftewel mediation, kan zeker nuttig zijn als de communicatie is verstoord. Ook als rechtstreekse onderhandelingen tussen partijen belemmerd worden door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie, kan mediation een oplossing bieden.

Mediation kan zelfs werken als één van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij of zij weigert nog langer met de andere partij te praten. Mediation is in uw situatie misschien het proberen waard? Bel ons gerust of stuur een email. De RvM-mediators zijn u graag van dienst.

Samenwerking De Raad van MediatorsOVERHEID

Conflicten met de overheid zoals de gemeente, provincie, belastingdienst, het waterschap of ander overheidsorgaan kunnen betrekking hebben op velerlei zaken.

U kunt denken aan bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, zoals de aanleg van een weg of een vergunning voor een uitbouw van u of uw buren. Zij en u kunnen belanghebbende zijn in een dergelijke zaak. Sociale zekerheid, dit kan bijvoorbeeld de hoogte van een WW- of AOW-uitkering betreffen of het ontvangen van belastingtoeslagen.

Ook kwesties op gebied van WMO en WWB (bijzondere bijstand) en subsidies Welzijn vallen hieronder. Ambtenarenrecht, wanneer u wordt ontslagen bij de overheid. Denkt u verder aan asielaanvragen, emigratie en migratie. Een andere richting vindt u bij planschade of WOZ (onroerende zaakbelasting) wanneer er bijvoorbeeld te laat of niet correct wordt gereageerd bij een bezwarenprocedure.

Op directer vlak kunt u denken aan verwikkelingen met politie en justitie, bijvoorbeeld onenigheid over het opnemen van een aangifte of een klacht over de wijze van afhandelen, parkeren en ontheffingen of in bredere zin het kadaster en openbare weg. In de hoek van lokale ondernemers kunt u denken aan vergunningen en handhaving/toezicht m.b.t. de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Of bouw en bouwwerken, het milieu waaronder geluidshinder, afval en stankoverlast vallen. En APV’s in combinatie met horeca.

Kortom, er is een breed scala aan onderwerpen te bedenken waarover men een conflict kan hebben met de overheid.

Nationale spreiding De Raad van MediatorsZAKELIJKE CONFLICTEN

Zakelijke conflicten kunnen zich voordoen tussen klant en leverancier, binnen familiebedrijven, binnen maatschappen of tussen ondernemingen.

Het is belangrijk dat zakelijke conflicten snel worden opgelost. Partijen werken samen of zijn wat leveranties betreft afhankelijk van elkaar. Zakelijke conflicten ontstaan doorgaans door miscommunicatie. Zo kan er verschil van mening bestaan over de gemaakte contractuele afspraken.

Of kan er binnen een familiebedrijf een andere visie bestaan over de te volgen strategie waardoor irritatie en frustratie ontstaat. Zakelijke conflicten kunnen door sudderen, omdat men vaak niet wil dat het conflict in de openbaarheid komt, waardoor een gang naar de rechter is uitgesloten.

Toch is het zaak om het conflict zo snel mogelijk uit de wereld te helpen. Conflictbemiddeling via zakelijke mediation biedt dan uitkomst. Via mediation gaat u samen met uw zakenpartner in gesprek. Het ontstaan van het conflict wordt besproken en ook waarom het conflict heeft kunnen ontstaan. Er wordt voor gezorgd dat zorgen en belangen van op tafel komen.

Als alle mogelijke oplossingen in beeld zijn, dan kiest u samen de beste oplossing. Deze wijze van conflictbemiddeling zorgt voor een duurzaam resultaat.

HEEFT U TE MAKEN MET EEN CONFLICTSITUATIE?

SCHAKEL EEN EXPERT IN

Logolos

WE WERKEN GRAAG SAMEN

We werken als één netwerk dat bestaat uit professionele mediators en bemiddelaars met zo veel mogelijk kleine en grote klanten. Al deze klanten willen we steeds het best mogelijke advies geven en helpen met structurele oplossingen.

MELD UW ZAAK AAN