Als je er samen goed uit wilt komen

Bij een conflict of bij een verschil van mening kiezen steeds meer mensen voor De Raad van Mediators. Want soms komt u er samen niet meer uit.

Dan blijken de verwachtingen op financieel, contractueel of relationeel gebied te ver uit elkaar te liggen. Het verschil van inzicht is dan niet meer op te lossen. Standpunten verharden en de relatie komt verder onder druk te staan.

Mediation is

Mediation is bemiddeling door een derde neutrale, ervaren en deskundig persoon. Dit is een eeuwenoud, beproefd en constructief begrip. Een geschil wordt vrij van emotie duidelijk in kaart gebracht. In samenspraak wordt naar een wijze en passende oplossing gezocht. Een oplossing die beide partijen tot volle tevredenheid stemt.

Mediation aanvragen

Wilt u mediation aanvragen, bel dan 015-3020015, stuur het contactformulier op of kies uw mediator direct zelf in uw stad, provincie of regio.

Lage kosten met een hoog rendement

Mediation bij De Raad van Mediators is er al vanaf € 115 per uur exclusief BTW. We zetten ons in om een uniform prijsbeleid te voeren. Juist om de versnippering in de huidige markt tegen te gaan.

De kosten en tijdsbesteding voor het inzetten van De Raad van Mediators zijn beduidend lager dan die verbonden zijn aan een advocaat of andere rechtsmiddelen. Deze factoren zijn ook gunstiger dan bij andere mediators. Dit komt omdat de meeste andere mediators niet gespecialiseerd zijn op het vakgebied waarop uw conflict zich afspeelt. Bovendien beschikken deze niet over het krachtige RvM-netwerk en onze kennisbundeling. Vaak moet er dan behalve een mediator, ook nog een kostbare specialist bij betrokken worden.

Kiezen of toewijzen

De Raad van Mediators beschikt over mediators met verstand van uw zaak. U kiest zelf uw mediator uit ons netwerk of wij wijzen een mediator aan met kennis en ervaring op het vakgebied waarop uw verschil van inzicht zich afspeelt. Alleen een gecertificeerde en geregistreerde RvM-mediator kan uw zaak met specifieke kennis, inzicht en ervaring behartigen. De mediator zal u vlot begrijpen en volgens dat begrip zakelijk en correct handelen. Hierdoor zal uw zaak goed opgelost worden en hoeft er geen beroep te worden gedaan op een extra specialist. Vanzelfsprekend levert dit u een aanzienlijke kostenbesparing op.

Kostenbeheersing en rendement

Mediation en conflictbemiddeling bij De Raad van Mediators is beschikbaar vanaf € 115 per uur. Mogelijke andere kosten van een mediator zijn vanzelfsprekend afhankelijk van de ‘zwaarte en aard’ van het verschil van inzicht of conflict. Onze werkwijze geeft u direct inzicht in tijd, middelen en oplossingen.

Wilt u mediation aanvragen, bel dan 015-3020015, kies uw mediator direct zelf of stuur het contactformulier op.

Mediation en rechtsbijstandverzekering

In voorkomende gevallen loont het nader onderzoek te doen want mogelijk biedt uw rechtsbijstandverzekering uitkomst. Hierbij merken we direct op en benadrukken we dat niet alle vormen van conflicten door een rechtsbijstandverzekering gedekt worden. Dit is afhankelijk van wat er is opgenomen in de voorwaarden. Neemt u hierover contact op met de maatschappij waar u uw rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten. Zij kunnen u nader informeren en vertellen of uw verzekering de kosten dekt.

Mediation aanvragen en inzetten

Er is een verschil van inzicht of conflict ontstaan. Er is sprake van wederzijdse ontevredenheid. U besluit mediation of bemiddeling aan te vragen en in te zetten.

Er is een groot verschil in de verwachtingen die u van elkaar heeft. Er is een verschil van inzicht over elkanders verplichtingen en hoe deze verschillen op te lossen zijn.

Fase een

U neemt contact op met De Raad van Mediators, meldt uw zaak en vraagt een intakegesprek aan. Samen met u stellen we vast of uw zaak geschikt is voor mediation. Indien dit het geval is, krijgt u een voorstel en een geschikte mediator toegewezen. Deze gesprekken zijn altijd vertrouwelijk van aard.

Fase twee

In samenspraak met en onder begeleiding van uw mediator wordt tijdens de eerste bijeenkomst geanalyseerd waar de tegengestelde belangen en verwachtingen liggen. Welke afspraken en handelingen er aan het geschil ten grondslag liggen. Wat de beide partijen als de juiste oplossing zien. Op basis van deze feiten, standpunten en eventuele onderliggende documentatie, wordt door de mediator in volgende bijeenkomsten samen met u gezocht naar aanvaardbare oplossingen. De RvM-mediator zal de verschillende oplossingsscenario’s en hun gevolgen in kaart brengen.

De eindfase

Deze opties worden in dialoog door u - de twee partijen - afgewogen onder begeleiding van de mediator. Het resultaat van deze bemiddeling leidt tot een voor alle partijen, geaccepteerde oplossing. Dit wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door beide partijen.

Aanvragen

Service en zakelijke professionaliteit maken deel uit van ons beleid. Daarom gaat het aanvragen van mediation bij ons vlot en zonder omwegen. Kies direct in uw regio en op het gewenste vakgebied uw mediator op de pagina Mediator kiezen. Belt u liever dan zijn wij eenvoudig te bereiken via 015-3020015. Gebruik anders ons contactformulier. Wij nemen dan altijd per ommegaande contact met u op voor het vastleggen van goede afspraken.

Gedragscode en klachtenregeling

Onder service en zakelijke professionaliteit vallen ook onze gedragscode en klachtenregeling. Deels vanuit de gedachte van maatschappelijk verantwoord ondernemen en anderzijds valt dit onder ons beleid. Wilt u onze gedragscode inzien, belt u ons dan op 015-3020015 of stuur een email met als onderwerp gedragscode. Binnenkort stellen wij de gedragscode ook ter download beschikbaar. Heeft u een klacht, klikt u dan deze link aan voor de klachtenprocedure. U kunt altijd rekenen op een gestructureerde en goede vastlegging.

Wat zijn de werkgebieden

De Raad van Mediators biedt professionele en diplomatieke service aan organisaties en mensen die een conflict en een verschil van inzicht in redelijkheid wensen op te lossen.

Het gaat om een diplomatieke methode die bovendien sterk wordt aanbevolen door rechterlijke macht. De doelstelling is om een werkzame relatie te behouden en hoge kosten van een lange juridische strijd te voorkomen. Dat gebeurt op onder meer de volgende gebieden:

Wilt u mediation aanvragen, bel dan 015-3020015, kies zelf uw mediator of stuur het contactformulier op.

Bouwgeschil

Een bouwgeschil wekt veel irritatie op tussen de klant en aannemer of bouwer. Vaak zijn het langdurige kwesties die onnodig veel geld kosten. De RvM-mediator adviseert en bemiddelt zodat u er samen toch goed uitkomt.

Bij een bouwgeschil kunnen er verschillende verwachtingen zijn. Afspraken die niet goed zijn vastgelegd of afspraken die slecht worden nagekomen. Een bouwgeschil over het niveau van afwerking of bouwkundige gebreken. Verschillende bouwtechnische beoordelingen. Wederzijdse rechten en plichten die door de betrokken partijen anders worden uitgelegd. Verschillende belangen. Al deze zaken komen veel voor en kunnen een bouwgeschil veroorzaken.

Des te langer het bouwgeschil duurt des te meer problemen zich op gaan stapelen. De standpunten verharden. Het gevolg is een kostenverslindende en langdurige procedure. De Raad van Mediators heeft mediators met veel kennis en praktijkervaring in het traject van bouwen, renovatie, verbouw, huur en verhuur van woningen. Deze expertise blijkt zeer nuttig bij een bouwgeschil. Op een onafhankelijke en neutrale wijze wordt het bouwgeschil geïnventariseerd. Hierna wordt er onder begeleiding van uw RvM-mediator bemiddeld. Altijd met een passende en resultaatgerichte oplossing voor ogen.

Arbeidsconflict

Waar gewerkt wordt kunnen arbeidsconflicten ontstaan. Meestal is dit een kwestie van miscommunicatie.

De Raad van Mediators werkt met mediators die veel kennis en ervaring hebben over alle arbeidsgerelateerde zaken zoals: alle soorten arbeidsconflicten, HR, personeelszaken, arbeidsovereenkomsten, bestaande en/of gewijzigde takenpakketten, verschillende verwachtingspatronen en onbegrepen persoonlijke aangelegenheden die van invloed kunnen zijn op het werk, (dreigend) ontslag, concurrentiebeding enz.

Samen met een gespecialiseerde RvM-mediator wordt er gewerkt aan reële oplossingen. Er worden afspraken gemaakt. Werkgever en/of leidinggevende en werknemer krijgen zo weer begrip en respect voor elkaar.

Echtscheidingsmediation

Wanneer partners besluiten te gaan scheiden moet er veel worden geregeld. Dat gaat vaak met heftige emoties gepaard. Toch wil je er samen goed uitkomen. Dan is echtscheidingsmediation door een RvM-mediator altijd beter dan dat een ieder een eigen advocaat in de arm neemt.

De mediator van De Raad van Mediators spreekt en bemiddelt tussen de partners. Bij de RvM-echtscheidingsmediation is de RvM-mediator de gespreksleider die er voor zorgt dat de emotie’s niet onnodig hoog oplopen waardoor er miscommunicatie ontstaat. De toekomstige ex-partners blijven met elkaar in gesprek. Zo kunnen er toch verstandige afspraken worden gemaakt. Typische vragen bij echtscheidings mediation zijn bijvoorbeeld: Waar gaan de kinderen wonen? Moet er alimentatie betaald worden? Wat gebeurt er met de woning? Hoe zit het met eventuele spaarrekeningen, verzekeringen en pensioenrechten? Hoe wordt de inboedel verdeeld? Zo zijn er vaak nog veel meer vraagstukken.

Ieder een eigen advocaat is dus niet nodig. Dat bespaart u veel geld en tijd. De RvM-mediator is speciaal opgeleid om uw echtscheiding door middel van een professionele en betrouwbare echtscheidings mediation in goede banen te leiden. Op materieel maar zeker ook op emotioneel vlak is deze vorm van echtscheidings mediation volgens de RvM-methode verreweg de meest praktische, goedkoopste en beste oplossing.

Burenruzie

Een burenruzie en ruzie met de familie behoren tot de ingrijpendste vormen van ruzies die er zijn. De RvM-mediator werkt samen met u en de andere betrokkenen aan de beste oplossing.

Meestal ontstaat een burenruzie door ernstige miscommunicatie en door irritaties. Dat is jammer want het is toch fijn om een normaal en goed contact te hebben met de buren. Met een burenruzie wordt je bijna dagelijks geconfronteerd en het kan je leven behoorlijk verzuren. Veel mensen belanden jarenlang in deze zeer onaangename situatie omdat er niet tijdig ingegrepen wordt. Daarom is het belangrijk om wel tijdig in te grijpen en de burenruzie snel op te lossen.

Vaak worden er op emotionele gronden dingen tegen elkaar gezegd die de relatie alleen maar verder verstoren. Daarom is het beter om hierbij een onafhankelijke persoon te betrekken. Iemand die deskundig en ook neutraal is. Een mediator van De Raad van Mediators is deskundig en neutraal. Een RvM-mediator is speciaal opgeleid om een burenruzie om te buigen in een normaal contact met elkaar. De burenruzie wordt, vrij van emotie, duidelijk in kaart gebracht. In samenspraak wordt naar een wijze, passende oplossing gezocht. Een oplossing die alle partijen tot tevredenheid stemt.

Conflicten met de overheid

Conflicten met de overheid zoals de gemeente, provincie, belastingdienst, het waterschap of ander overheidsorgaan kunnen betrekking hebben op velerlei zaken.

U kunt denken aan bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, zoals de aanleg van een weg of een vergunning voor een uitbouw van u of uw buren. Zij en u kunnen belanghebbende zijn in een dergelijke zaak. Sociale zekerheid, dit kan bijvoorbeeld de hoogte van een WW- of AOW-uitkering betreffen of het ontvangen van belastingtoeslagen. Ook kwesties op gebied van WMO en WWB (bijzondere bijstand) en subsidies Welzijn vallen hieronder. Ambtenarenrecht, wanneer u wordt ontslagen bij de overheid. Denkt u verder aan asielaanvragen, emigratie en migratie. Een andere richting vindt u bij planschade of WOZ (onroerende zaakbelasting) wanneer er bijvoorbeeld te laat of niet correct wordt gereageerd bij een bezwarenprocedure.

Op directer vlak kunt u denken aan verwikkelingen met politie en justitie, bijvoorbeeld onenigheid over het opnemen van een aangifte of een klacht over de wijze van afhandelen, parkeren en ontheffingen of in bredere zin het kadaster en openbare weg. In de hoek van lokale ondernemers kunt u denken aan vergunningen en handhaving/toezicht m.b.t. de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Of bouw en bouwwerken, het milieu waaronder geluidshinder, afval en stankoverlast vallen. En APV's in combinatie met horeca.

Kortom, er is een breed scala aan onderwerpen te bedenken waarover men een conflict kan hebben met de overheid.

Kunst en cultuur

Conflicten in de kunstenwereld zijn desastreus voor het creatief en scheppend vermogen van een kunstenaar.

Daarom moet een artiest vrij zijn van negatieve prikkels en frustrerende gevoelens. Pas dan kan er een hoogstaand artistiek niveau worden bereikt. Dat is wat de kunstenaar zelf wil en wat het publiek verlangt! Kunstzinnige mensen houden vaak vast aan hun eigen gevoelens en zienswijzen. Waar professionals bij kunstinstellingen en/of gezelschappen werken, zijn amateurs in het verenigingsleven uitvoerend dan wel als bestuurders actief.

In beide omgevingen kunnen persoonlijke en/of bestuurlijke standpunten verharden en lijkt een oplossing van een geschil ver weg. Juist daarom is het van belang dat een neutrale, deskundige en gespecialiseerde RvM-mediator zo’n conflict vrij van emoties maakt. Een mediator die de branche kent! In samenspraak wordt naar een wijze oplossing gezocht. Een oplossing die beide partijen tot volle tevredenheid stemt, waardoor de kunstenaar zich weer volledig op de Muzen kan concentreren.

Consumenten versus bedrijven

Dagelijks hebben we te maken met contacten tussen consumenten en bedrijven. Meestal gaat dit goed, maar zo nu en dan kan ook hier een conflict ontstaan.

Dit geschiedt dan meestal als gevolg van miscommunicatie of verschillende verwachtingen. Afspraken tussen partijen zijn dan niet geheel duidelijk of zijn er, over en weer, verkeerde verwachtingen gewekt. Uiteindelijk verharden de standpunten van zowel consument als bedrijf en kan een mediator soelaas bieden door te bemiddelen in deze kwesties.

Zowel bedrijf als consument zijn erbij gebaat dat de afgesproken levering van dienst of product plaatsvindt in het belang van beide partijen. Immers is de continuïteit en de herstelde relatie van belang voor zowel consument als bedrijf. Een lange en kostbare juridische strijd wordt door mediation vermeden.

Leden van De Raad van Mediators

Kies uw mediator. Selecteer het werkgebied en uw provincie. U bent te allen tijde verzekerd van een gecertificeerde, RvM-opgeleide en erkende professional. Met de beschikking over een sterk ondersteunend netwerk.

Selecteer een werkgebied:

Selecteer een regio:

De volgende mediators voldoen aan uw criteria:

Wie zijn De Raad van Mediators

Wij zijn een modern en zakelijk opererend bedrijf met een groeiend netwerk van kundige en ervaren mediators en conflictbemiddelaars. Onze leden zijn aangesloten op het professionele netwerk van De Raad van Mediators.

Zonder uitzondering zijn onze leden RvM-gecertificeerd en aanvullend ingeschreven in het ADR-register. Onze aangesloten mediators onderscheiden zich van andere bemiddelaars doordat zij ervaring hebben op het gebied waar uw verschil van mening dan wel conflict zich afspeelt. U bent aldus verzekerd van een mediator met specifieke kennis op uw gebied. Iemand die u begrijpt en uw taal spreekt. De deelname aan het RvM-netwerk geeft bovendien de garantie op de aanwezigheid en directe toegankelijkheid van kennis op velerlei vakgebieden. Bekijk ook zeker de LinkedInbedrijfspagina van De Raad van Mediators en volg via deze weg het bedrijfsnieuws.

RvM-gecertificeerd en ADR-geregistreerd

De certificering van De Raad van Mediators en bijkomende ADR-registratie is ons kenmerk van bewezen professionaliteit en kwaliteit. Hoe werkt dat: nadat duidelijk blijkt dat een kandidaat ervaring en kennis heeft van de specifieke zaken waarin hij of zij wil gaan mediaten en bemiddelen, volgt er een gerichte RvM-training op het gebied van mediation en bemiddeling. Alleen na het succesvol volgen van de inmiddels vermaarde RvM-training en bij bewezen geschiktheid, wordt een mediator gecertificeerd naar onze zakelijke en interne maatstaven. Aansluitend biedt deze status de professionele toegang tot de aanvullende ADR-registratie.

Mediation aanvragen

Wilt u mediation aanvragen, kies dan direct zelf uw mediator of bel ons op 015-3020015 om uw aanvraag in te dienen. Mailt u liever, stuurt u dan het contactformulier op.

Wat is onze missie

De Raad van Mediators handelt vanuit de kern en het DNA uit onze bedrijfsmissie: een maatschappelijke bijdrage leveren aan het verminderen van juridische conflicten in Nederland.

Ons streven is een landelijke dekking te bereiken en deze uit te spreiden over 1.000 aangesloten en verenigde RvM-mediators. Evenwichtig verdeeld over de provincies en Randstad, zijn we voortdurend op zoek naar een onderling versterkende werking van de mediators.

Zakelijk beleid

De Raad van Mediators is een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in mediation en conflictbemiddeling. We leiden mediators intern op en certificeren hen naar onze professionele en zakelijke maatstaven. Aanvullend zijn onze mediators verplicht zich te onverwijld aan te melden en te registreren bij het ADR-register. Deze mediators zetten we vervolgens in voor conflicten binnen bedrijven, tussen bedrijven onderling, problemen tussen natuurlijke personen en bedrijven en tussen natuurlijke personen onderling. Maar ook bij instituten, instellingen, verenigingen en stichtingen. Ons doel is om altijd de beste kwaliteit mediation en conflictbemiddeling te bieden en conflicten binnen afzienbare tijd structureel op te lossen. Onze mediation kenmerkt zich door professionaliteit, de afhandelingssnelheid en kostenbeheersing.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vanuit onze inzet stellen wij een grote betrokkenheid om conflicten naar behoren af te wikkelen en partijen te bewegen de gang naar de rechter te voorkomen. We tonen steeds maatschappelijke betrokkenheid door ons in te spannen om de conflicterende partijen op basis van gelijkheid weer aan het praten te krijgen. De centrale gedachte hierin is dat met het voorkomen van een rechtsgang, de betrokken partijen het meest gebaat zijn. Zo ontstaat er zo min mogelijk schade aan beide kanten. Dit heeft op termijn een positief maatschappelijk effect.

Kenniscentrum

We kunnen bogen op een brede en diepe expertise en zijn in staat mediators en conflictbemiddelaars met een specialiteit in te zetten die we zelf intern opleiden maar ook beoordelen op hun individuele kwaliteit. Onze mediationopleiding is innovatief ontwikkeld, van een hoog niveau en heeft vanzelfsprekend een certificering. Toegepaste mediationtechnieken controleren we regelmatig op professionele basis. Indien nodig passen we nieuwe ontwikkelingen direct toe. Kwalificatie staat bij De Raad van Mediators bovenaan. Ons netwerkbedrijf verplicht opgeleide mediators zich altijd aansluitend op de RvM-training zich aan te melden bij het ADR-register.

Professionaliteit en kwaliteit

In het proces van mediation noteren we alle mogelijke communicatie tussen de partijen en onze mediator. We controleren de gang van zaken vanaf het begin tot het einde. Alles tot doel hebbende een zo goed mogelijk mediationproces te garanderen binnen een zo kort mogelijke tijd en tegen een zo gunstig mogelijke prijs.

Onze klanten vinden in De Raad van Mediators een toegewijde partner die altijd de klantwens als uitgangspunt neemt in de ontwikkeling van onze business. De Raad van Mediators is een energiek, sterk en groeiend bedrijf. Wij zijn gericht op de volledige Nederlandse markt en zien hier uitstekende kansen liggen om onze dienstverlening aan te bieden. Onze instelling is dat wij in staat zijn een goede balans te bieden in de wens van de conflicterende partijen om problemen professioneel op te lossen.

Wilt u mediation aanvragen, kies dan uw mediator, bel 015-3020015 of stuur het contactformulier op.

Wij zijn erkend

De Raad van Mediators en de RvM-opleiding zijn internationaal erkend door het ADR-register.

De Raad van Mediators is fundamenteel versterkt. Dit komt door onze aanhoudende groei en door de erkenning van het RvM-netwerk en de RvM-opleiding door het ADR-register.

Een internationaal register

Het ADR is een internationaal register voor mediators, conflictcoaches en arbiters. Dit is een onafhankelijke en gerespecteerde erkenning. Hiermee neemt De Raad van Mediators in het Nederlandse mediationlandschap de toppositie in. Deze erkenning betekent dat alle RvM-mediators een erkende opleiding gevolgd hebben waardoor de toegang tot het ADR-register verzekerd is. Het betekent tevens dat de RvM en haar leden voortdurend werken aan kwaliteit. Dit staat voorop in alle gelederen van onze organisatie.

Toekomst Europese richtlijnen

In het kader van de Europese richtlijnen stroomlijnen wij onze organisatie steeds verder. Dit doen wij in samenwerking met het ADR-register. Zo zijn we klaar voor de toekomst. Een toekomst die veelal vanuit de Europese Unie gevormd wordt. Opdrachtgevers hechten veel waarde aan onze instelling en erkenning. Immers, bij een conflict staat een professionele en integere opstelling van de mediator of coach voorop. In dienst van de klanten. De ondersteuning van het netwerk van De Raad van Mediators en de erkenning van het ADR, is een garantie dat conflicterende partijen er samen goed uit kunnen komen.

Kiezen voor kwaliteit

Heeft u een conflict of verschil van inzicht en wilt u dat adequaat oplossen tegen overzichtelijke kosten? Dan nodigen wij bedrijven, instellingen, instituten en particulieren uit om voor een gecertificeerde en erkende RvM-mediator in uw regio te kiezen.

De Raad van Mediators: als je er samen goed uit wilt komen.

Mediator worden

De Raad van Mediators groeit. Bent u reeds mediator en overweegt u aansluiting op ons netwerk, dan bieden wij u ons lidmaatschap aan. Overweegt u om mediator te worden, dan bieden wij u onze erkende training en lidmaatschap aan.

U bent reeds opgeleid tot mediator

U heeft recentelijk een erkende mediationopleiding gevolgd. Nu wilt u zich graag aansluiten en verder gaan met de zakelijke vlag van De Raad van Mediators. U bent van harte welkom: De Raad van Mediators werkt graag samen met de beste mensen uit de markt, de A-spelers en professionals met inhoud.

Geeft u in dat geval uw gegevens aan ons door via het contactformulier Interesse in aansluiting. Informeer ons over de genoten opleiding, de opleider en wanneer dit plaatsvond en het gemiddelde aantal mediationuren per jaar. Bellen kan natuurlijk ook op 015-3020015.

U krijgt

 • toegang RvM-netwerk met alle kennisvoordelen en mentorschap;
 • het recht op direct toegankelijke ADR-registratie;
 • professionele online gereedschappen en ondersteuning, mailbox, webmail, sociale mediakanalen en online platformen;
 • mogelijkheid gunstige bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
 • toegang online portaal communicatiemiddelen, briefpapier, enveloppen, visitekaarten, gevelborden, banners, enz.;
 • ondersteuning backoffice, bijeenkomsten en motivatiedagen.

U overweegt om mediator te worden, wat is er nodig?

 • Interesse en sterke affiniteit met het vakgebied mediation, coaching en bemiddeling;
 • U wilt fulltime of parttime uw tijd op een interessante en goedbetaalde manier besteden;
 • U beschikt over praktijk- en levenservaring en heeft een HBO-werk- en denkniveau;
 • U werkt graag zelfstandig met ondersteuning van een professionele netwerkorganisatie;
 • Junioren, medioren en senioren zijn welkom.

U heeft interesse?

Klik dan het Aanmeldformulier aan en meld u aan voor de ontvangst van uitgebreide informatie. Dit is vrijblijvend. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om u adequaat te informeren.

 • U ontvangt per email een gedegen uitleg;
 • Na het lezen van deze informatie kunt u aangeven of u verder kennis wilt maken. In dit geval vragen wij u via het formulier in deze toelichting o.a. uw telefoonnummer in te vullen;
 • Vervolgens bellen wij u binnen afzienbare tijd op voor het plannen van een vrijblijvende kennismaking;
 • Bij wederzijdse interesse gaan we graag verder. U volgt dan de erkende RvM-training ‘Mediator worden';
 • Na de training wordt u RvM-gecertificeerd en volgt de ADR-kennistoets. Hierna onderscheidt u zich door een erkend en professioneel kwaliteitskenmerk. U bent zelfstandig en maakt deel uit van De Raad van Mediators met alle voordelen van dien.

U krijgt

 • de gecertificeerde en erkende RvM-mediationtraining;
 • toegang RvM-netwerk met alle kennisvoordelen en mentorschap;
 • het recht op direct toegankelijke ADR-registratie;
 • professionele online gereedschappen en ondersteuning, mailbox, webmail, sociale mediakanalen en online platformen;
 • mogelijkheid gunstige bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
 • toegang online portaal communicatiemiddelen, briefpapier, enveloppen, visitekaarten, gevelborden, banners, enz.;
 • ondersteuning backoffice, bijeenkomsten en motivatiedagen.

Contact

De Raad van Mediators werkt uitsluitend met aangesloten, gecertificeerde en ADR-geregistreerde mediators uit heel Nederland en voor partijen door heel Nederland. Leg contact met ons via de website, telefoon of email.

Contactformulier

De Raad van Mediators BV

Management | Minderbroerstraat 33a | 2611 MV DELFT
KvK 50629263 | ABN AMRO IBAN NL11 ABNA 0473948958 | BTW-nr. NL822843043B01

Contact

Telefoon 015-3020015 | E-mail info@deraadvanmediators.nl

Social media kanalen

Volg De Raad van Mediators op Twitter | LinkedIn | Facebook

U heeft mediation nodig

Heeft u een geschil, conflict of verschil in inzicht? Kies dan direct een professionele mediator op de pagina Mediator kiezen of meld ons uw zaak via telefoonnummer 015-3020015 of gebruik het bovenstaande contactformulier om uw zaak aan te melden.

RvM-mediator worden

Heeft u interesse om als RvM-mediator te gaan werken dan komen wij graag met u in gesprek. Heeft u geen mediationopleiding, bekijk dan de pagina Mediator worden. Bent u reeds opgeleid en overweegt u de aansluiting bij ons netwerk, dan bent u van harte welkom. Meld u dan aan via het contactformulier Interesse in aansluiting.

De Raad van Mediators: als je er samen goed uit wilt komen.

Realisatie website: SYS4096 en MultiMedialist

Login leden

Op deze pagina logt u in als lid van De Raad van Mediators op het online portaal voor documenten en huisstijlbeheer of benadert u de webmail.

Online portaal De Raad van Mediators

U vindt hier onder downloads de diverse overeenkomsten, algemene voorwaarden, checklijsten enz.

Verder vindt u in de mediashop het briefpapier en volgbladen, enveloppen, visitekaartjes enz. in de huisstijl.

Login mediashop documenten en huisstijlbeheer

Webmail @deraadvanmediators.nl

Hier kunt u overal via webmail uw RvM-mail benaderen en gebruiken. Deze synchroniseert tevens met uw mailbox indien ingesteld op al uw apparaten.

Webmail De Raad van Mediators


E-mail:

Werkgebieden

Provincies