Als je er samen goed uit wilt komen

Bij een conflict of bij een verschil van mening kiezen mensen voor De Raad van Mediators.

Soms komt u er samen niet meer uit. Dan blijken de verwachtingen op financieel, contractueel of relationeel gebied te ver uit elkaar te liggen. Het verschil van inzicht is dan niet meer op te lossen. Standpunten verharden en de relatie komt verder onder druk te staan.

Mediation is

Mediation is bemiddeling door een derde neutrale, ervaren en deskundig persoon. Dit is een eeuwenoud, beproefd en constructief begrip. Een geschil wordt vrij van emotie duidelijk in kaart gebracht. In samenspraak wordt naar een wijze en passende oplossing gezocht. Een oplossing die beide partijen tot volle tevredenheid stemt.

Conflictbemiddeling is

Conflictbemiddeling is het gezamenlijk door partijen zelf oplossen van een geschil met behulp van een onafhankelijke derde. De kenmerken van een goede bemiddelaar zijn: neutraliteit, eerlijkheid, inzicht en gezag. Een bemiddelaar is neutraal, eerlijk, heeft inzicht en geniet gezag. Voordat de bemiddeling aanvangt zullen alle partijen daar van overtuigd moeten zijn.

Mediation aanvragen

Wilt u mediation aanvragen, bel dan 015-3020015, stuur het contactformulier op of kies uw mediator direct zelf in uw stad, provincie of regio.

Lage kosten met een hoog rendement

Mediation en conflictbemiddeling bij De Raad van Mediators is er al vanaf € 115 per uur exclusief BTW.

We zetten ons in om een uniform prijsbeleid te voeren. Juist om de versnippering in de huidige markt tegen te gaan. De kosten en tijdsbesteding voor het inzetten van een mediator of conflictbemiddelaar via De Raad van Mediators, zijn beduidend lager dan die verbonden zijn aan een advocaat of andere rechtsmiddelen.

Veel andere mediators beschikken niet over het krachtige RvM-netwerk en onze kennisbundeling. Vaak moet er dan behalve een mediator, ook nog een kostbare specialist bij betrokken worden.

Kiezen of toewijzen

De Raad van Mediators beschikt over mediators en conflictbemiddelaars met verstand van uw zaak. U kiest zelf uw mediator of bemiddelaar uit ons netwerk of wij wijzen een mediator aan met kennis en ervaring op het vakgebied waarop uw verschil van inzicht zich afspeelt.

De gekozen mediator zal u vlot begrijpen en volgens dat begrip zakelijk en correct handelen. Hierdoor zal uw zaak goed opgelost worden en hoeft er geen beroep te worden gedaan op een extra specialist. Vanzelfsprekend levert dit u een aanzienlijke kostenbesparing op.

Kostenbeheersing en rendement

Mediation en conflictbemiddeling bij De Raad van Mediators is beschikbaar vanaf € 115 per uur. Mogelijke andere kosten van een mediator of bemiddelaar zijn vanzelfsprekend afhankelijk van de ‘zwaarte en aard’ van het verschil van inzicht of conflict. Onze werkwijze geeft u direct inzicht in tijd, middelen en oplossingen.

Wilt u mediation aanvragen, bel dan 015-3020015, kies uw mediator direct zelf of stuur het contactformulier op.

Mediation en rechtsbijstandverzekering

In voorkomende gevallen loont het nader onderzoek te doen want mogelijk biedt uw rechtsbijstandverzekering uitkomst. Hierbij merken we direct op en benadrukken we dat niet alle vormen van conflicten door een rechtsbijstandverzekering gedekt worden. Dit is afhankelijk van wat er is opgenomen in de voorwaarden.

Neemt u hierover contact op met de maatschappij waar u uw rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten. Zij kunnen u nader informeren en vertellen of uw verzekering de kosten dekt.

Mediation aanvragen en inzetten

Er is een verschil van inzicht of conflict ontstaan en sprake van wederzijdse ontevredenheid. Zet daarom mediation of bemiddeling in.

Er is een groot verschil in de verwachtingen die u van elkaar heeft. Er is een verschil van inzicht over elkanders verplichtingen en hoe deze verschillen op te lossen zijn.

Stap een

U neemt contact op met De Raad van Mediators of kiest zelf uw mediator in uw woongebied. U meldt uw zaak en vraagt een intakegesprek aan. Samen met u stelt de mediator of conflictbemiddelaar vast of uw zaak mediabel is. Indien dit het geval is, krijgt u een voorstel en kan de volgende stap gezet worden. De gesprekken hieromtrent zijn altijd vertrouwelijk van aard.

Stap twee

In samenspraak met en onder begeleiding van uw mediator of bemiddelaar, wordt tijdens de eerste bijeenkomst geanalyseerd waar de tegengestelde belangen en verwachtingen liggen. Welke afspraken en handelingen er aan het geschil ten grondslag liggen. Wat de beide partijen als de juiste oplossing zien.

Op basis van deze feiten, standpunten en eventuele onderliggende documentatie, wordt door de mediator in volgende bijeenkomsten samen met u gezocht naar aanvaardbare oplossingen. De RvM-mediator zal de verschillende oplossingsscenario’s en hun gevolgen in kaart brengen.

Stap drie

Deze opties worden in dialoog door u - de twee partijen - afgewogen onder begeleiding van de mediator. Het resultaat van deze bemiddeling leidt tot een voor alle partijen, geaccepteerde oplossing. Dit wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door beide partijen.

Aanvragen

Service en zakelijke professionaliteit maken deel uit van ons beleid. Daarom gaat het aanvragen van mediation bij ons vlot en zonder omwegen. Kies direct in uw regio en op het gewenste vakgebied uw mediator op de pagina Mediator kiezen.

Belt u liever dan zijn wij eenvoudig te bereiken via 015-3020015. Gebruik anders ons contactformulier. Wij nemen dan altijd per ommegaande contact met u op voor het vastleggen van goede afspraken.

Klachtenregeling

Onder service en zakelijke professionaliteit valt onze klachtenregeling. Deels vanuit de gedachte van maatschappelijk verantwoord ondernemen en anderzijds valt dit onder ons beleid. Daarom kunt u altijd rekenen op een gestructureerde en goede vastlegging.

Het betreft een klachtenregeling met bijbehorende klachtenbrochure en aanvraagregistratieformulier. In de klachtenregeling en in de klachtenbrochure staat onder andere de procedure opgenomen.

- klachtenbrochure, heeft u een klacht, leest u dan eerst de brochure.
- klachtenregeling, wilt u meer weten over de routing van een klacht, leest u dan eerst de regeling.
- klachten-registratieformulier, om een klacht te registreren, gebruikt u dit registratieformulier.

Gedragscode

Onder service en zakelijke professionaliteit valt ook onze gedragscode. Wilt u onze gedragscode inzien, belt u ons dan op 015-3020015 of stuur een email met als onderwerp gedragscode. Binnenkort stellen wij de gedragscode ook ter inzage en als download beschikbaar.

Wat zijn de werkgebieden

De variatie aan conflictgebieden is nagenoeg schier oneindig. Met mediation zijn zeer veel structurele problemen toch oplosbaar.

De doelstelling van een mediation is om een werkzame relatie te behouden en hoge kosten van een lange juridische strijd te voorkomen. Dat gebeurt op veel gebieden, daarom noemen we er meerdere:

Wilt u mediation aanvragen, bel dan 015-3020015, kies zelf uw mediator of stuur het contactformulier op.

Bouwgeschil

Een bouwgeschil wekt veel irritatie op tussen de klant en aannemer of bouwer. Vaak zijn het langdurige kwesties die onnodig veel geld kosten. De RvM-mediator adviseert en bemiddelt zodat u er samen toch goed uitkomt.

Bij een bouwgeschil kunnen er verschillende verwachtingen zijn. Afspraken die niet goed zijn vastgelegd of afspraken die slecht worden nagekomen. Een bouwgeschil over het niveau van afwerking of bouwkundige gebreken. Verschillende bouwtechnische beoordelingen. Wederzijdse rechten en plichten die door de betrokken partijen anders worden uitgelegd. Verschillende belangen. Al deze zaken komen veel voor en kunnen een bouwgeschil veroorzaken.

Des te langer het bouwgeschil duurt des te meer problemen zich op gaan stapelen. De standpunten verharden. Het gevolg is een kostenverslindende en langdurige procedure. De Raad van Mediators heeft mediators met veel kennis en praktijkervaring in het traject van bouwen, renovatie, verbouw, huur en verhuur van woningen. Deze expertise blijkt zeer nuttig bij een bouwgeschil. Op een onafhankelijke en neutrale wijze wordt het bouwgeschil geïnventariseerd. Hierna wordt er onder begeleiding van uw RvM-mediator bemiddeld. Altijd met een passende en resultaatgerichte oplossing voor ogen.

Arbeidsconflicten

Waar gewerkt wordt kunnen arbeidsconflicten ontstaan. Meestal is dit een kwestie van miscommunicatie.

De Raad van Mediators werkt met mediators die veel kennis en ervaring hebben over alle arbeidsgerelateerde zaken zoals: alle soorten arbeidsconflicten, HR, personeelszaken, arbeidsovereenkomsten, bestaande en/of gewijzigde takenpakketten, verschillende verwachtingspatronen en onbegrepen persoonlijke aangelegenheden die van invloed kunnen zijn op het werk, (dreigend) ontslag en bijv. concurrentiebeding.

Samen met een gespecialiseerde RvM-mediator wordt er gewerkt aan reële oplossingen. Er worden afspraken gemaakt. Werkgever en/of leidinggevende en werknemer krijgen zo weer begrip en respect voor elkaar.

Echtscheidingsmediation

Wanneer partners besluiten te gaan scheiden moet er veel worden geregeld. Dat gaat vaak met heftige emoties gepaard. Toch wil je er samen goed uitkomen. Dan is echtscheidingsmediation door een RvM-mediator altijd beter dan dat een ieder een eigen advocaat in de arm neemt.

De mediator van De Raad van Mediators spreekt en bemiddelt tussen de partners. Bij de RvM-echtscheidingsmediation is de RvM-mediator de gespreksleider die er voor zorgt dat de emotie’s niet onnodig hoog oplopen waardoor er miscommunicatie ontstaat. De toekomstige ex-partners blijven met elkaar in gesprek. Zo kunnen er toch verstandige afspraken worden gemaakt.

Typische vragen bij echtscheidings mediation zijn bijvoorbeeld: Waar gaan de kinderen wonen? Moet er alimentatie betaald worden? Wat gebeurt er met de woning? Hoe zit het met eventuele spaarrekeningen, verzekeringen en pensioenrechten? Hoe wordt de inboedel verdeeld? Zo zijn er vaak nog veel meer vraagstukken.

Ieder een eigen advocaat is dus niet nodig. Dat bespaart u veel geld en tijd. De RvM-mediator is speciaal opgeleid om uw echtscheiding door middel van een professionele en betrouwbare echtscheidings mediation in goede banen te leiden. Op materieel maar zeker ook op emotioneel vlak is deze vorm van echtscheidings mediation volgens de RvM-methode verreweg de meest praktische, goedkoopste en beste oplossing.

Familieconflicten

Conflicten komen in de beste families voor. Soms zijn ze van ondergeschikt belang en wordt er niets aan gedaan of lossen ze vanzelf op. Soms zijn ze echter van zulke omvang dat een familie uit elkaar valt.

Familieconflicten komen vaak voor bij familiebedrijven, een nalatenschap of erfenis, een familieruzie of een andere van invloed zijnde gebeurtenis op de familie. De meeste conflicten ontstaan door miscommunicatie. Woorden die anders worden geïnterpreteerd, wederzijdse verwachtingen die niet overeenstemmen of emoties die niet worden geuit. De impact van een familieconflict is groot. Het kan u dag en nacht bezighouden en u kunt er letterlijk ziek van worden.

De enige manier om hier een halt toe te roepen is om weer in gesprek te gaan met uw familie. Juist door het uitspreken komt er helderheid en begrip. En daarmee worden emoties tot bedaren gebracht, gaat onbegrip over in begrip en gaat wantrouwen over in vertrouwen. Hierna kunnen familieleden weer met elkaar in gesprek en samen werken aan een goede oplossing voor de gehele familie.

Burenruzie

Een burenruzie en ruzie met de familie behoren tot de ingrijpendste vormen van ruzies die er zijn. De RvM-mediator werkt samen met u en de andere betrokkenen aan de beste oplossing.

Meestal ontstaat een burenruzie door ernstige miscommunicatie en door irritaties. Dat is jammer want het is toch fijn om een normaal en goed contact te hebben met de buren. Met een burenruzie wordt je bijna dagelijks geconfronteerd en het kan je leven behoorlijk verzuren. Veel mensen belanden jarenlang in deze zeer onaangename situatie omdat er niet tijdig ingegrepen wordt. Daarom is het belangrijk om wel tijdig in te grijpen en de burenruzie snel op te lossen.

Vaak worden er op emotionele gronden dingen tegen elkaar gezegd die de relatie alleen maar verder verstoren. Daarom is het beter om hierbij een onafhankelijke persoon te betrekken. Iemand die deskundig en ook neutraal is. Een mediator van De Raad van Mediators is deskundig en neutraal. Een RvM-mediator is speciaal opgeleid om een burenruzie om te buigen in een normaal contact met elkaar. De burenruzie wordt, vrij van emotie, duidelijk in kaart gebracht.

In samenspraak wordt naar een wijze, passende oplossing gezocht. Een oplossing die alle partijen tot tevredenheid stemt.

Zakelijke conflicten

Zakelijke conflicten kunnen zich voordoen tussen klant en leverancier, binnen familiebedrijven, binnen maatschappen of tussen ondernemingen. Het is belangrijk dat zakelijke conflicten snel worden opgelost. Partijen werken samen of zijn wat leveranties betreft afhankelijk van elkaar.

Zakelijke conflicten ontstaan doorgaans door miscommunicatie. Zo kan er verschil van mening bestaan over de gemaakte contractuele afspraken. Of kan er binnen een familiebedrijf een andere visie bestaan over de te volgen strategie waardoor irritatie en frustratie ontstaat. Zakelijke conflicten kunnen door sudderen, omdat men vaak niet wil dat het conflict in de openbaarheid komt, waardoor een gang naar de rechter is uitgesloten.

Toch is het zaak om het conflict zo snel mogelijk uit de wereld te helpen. Conflictbemiddeling via zakelijke mediation biedt dan uitkomst. Via mediation gaat u samen met uw zakenpartner in gesprek. Het ontstaan van het conflict wordt besproken en ook waarom het conflict heeft kunnen ontstaan. Er wordt voor gezorgd dat zorgen en belangen van op tafel komen.

Als alle mogelijke oplossingen in beeld zijn, dan kiest u samen de beste oplossing. Deze wijze van conflictbemiddeling zorgt voor een duurzaam resultaat.

Conflicten in de gezondheidszorg

Conflicten in de gezondheidszorg komen vaker voor dan men denkt. En dat is vaak niet zo verwonderlijk ook. De gezondheidszorg is één van de grootste werkgevers in Nederland. In totaal zijn er meer dan 1,3 miljoen mensen werkzaam in de zorg.

Er zijn bijna 60.000 geregistreerde artsen, onderverdeeld in: huisartsen, specialisten, tandartsen, dierenartsen, apothekers etc. Al deze mensen werken in organisaties, ziekenhuizen, maatschappen en andere vormen van samenwerking. Die samenwerking loopt lang niet altijd even soepel.

Door verschillen in uitgangspunten, opvattingen, doelstellingen, economische posities, toekomstverwachtingen en dergelijke kunnen er wrijvingen ontstaan. Dit ondanks alle goede bedoelingen die partijen hebben. In ongeveer de helft van de Nederlandse ziekenhuizen hebben medisch specialisten conflicten met elkaar. In bijna 40 procent van de ziekenhuizen spelen conflicten tussen medisch specialisten en de Raad van Bestuur.

In overleg met en onder leiding van gaat een RvM-mediator met de partijen op zoek naar een passende oplossing. Hierbij wordt tevens gestuurd op het kostenaspect, de looptijd en duidelijke afspraken.

Conflicten met de overheid

Conflicten met de overheid zoals de gemeente, provincie, belastingdienst, het waterschap of ander overheidsorgaan kunnen betrekking hebben op velerlei zaken.

U kunt denken aan bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, zoals de aanleg van een weg of een vergunning voor een uitbouw van u of uw buren. Zij en u kunnen belanghebbende zijn in een dergelijke zaak. Sociale zekerheid, dit kan bijvoorbeeld de hoogte van een WW- of AOW-uitkering betreffen of het ontvangen van belastingtoeslagen. Ook kwesties op gebied van WMO en WWB (bijzondere bijstand) en subsidies Welzijn vallen hieronder. Ambtenarenrecht, wanneer u wordt ontslagen bij de overheid. Denkt u verder aan asielaanvragen, emigratie en migratie. Een andere richting vindt u bij planschade of WOZ (onroerende zaakbelasting) wanneer er bijvoorbeeld te laat of niet correct wordt gereageerd bij een bezwarenprocedure.

Op directer vlak kunt u denken aan verwikkelingen met politie en justitie, bijvoorbeeld onenigheid over het opnemen van een aangifte of een klacht over de wijze van afhandelen, parkeren en ontheffingen of in bredere zin het kadaster en openbare weg. In de hoek van lokale ondernemers kunt u denken aan vergunningen en handhaving/toezicht m.b.t. de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Of bouw en bouwwerken, het milieu waaronder geluidshinder, afval en stankoverlast vallen. En APV's in combinatie met horeca.

Kortom, er is een breed scala aan onderwerpen te bedenken waarover men een conflict kan hebben met de overheid.

Financiële conflicten

Conflicten in het onderwijs

Door de verschillende verhoudingen binnen een schoolorganisatie, de continue veranderingen binnen een onderwijsorganisatie door de politiek en het mondiger worden van zowel leerlingen als ouders, zorgen ervoor dat binnen het onderwijs tal van conflicten voorkomen.

Binnen het onderwijs vinden dagelijks veel verschillende processen tussen verschillende en binnen dezelfde groepen en plaats. Daarnaast staat het onderwijs wat werkklimaat en werkprocessen onder hoge druk en is het onderhevig aan continue verandering door de stroom van regelgeving, onderwijsvernieuwing, reorganisaties en fusies. Al deze factoren zorgen regelmatig voor tegenstrijdige belangen en miscommunicaties en die kunnen weer uitmonden in conflicten.

Conflictbemiddeling via mediation gaat uit van het Samen Oplossen. Daarom is mediation uitermate geschikt voor het oplossen van conflicten binnen het onderwijs tussen leerkrachten-bestuur; leerkrachten onderling; leerkrachten-ouders; leerkrachten-leerlingen/studenten en tussen leerlingen/studenten onderling.

Mediation kan ook worden ingezet bij conflicten tussen leerlingen/studenten of groepen leerlingen/studenten. Deze vorm van mediation wordt ook wel peer mediation genoemd. Peer-mediation is conflictbemiddeling tussen leeftijdsgenoten. ‘Peer’ betekent ‘gelijken’. Het is ontstaan binnen het onderwijs en wordt succesvol ingezet in concrete conflictsituaties, bijvoorbeeld ruzie op het schoolplein.

Peer Mediation onderscheidt zichzelf van normale mediation omdat het draait om mediation voor en door jongeren. Het mediationproces is hetzelfde als bij een normale mediation, maar met het unieke kenmerk dat het zich afspeelt tussen jonge mensen die zich zelf nog in een eigen leerproces bevinden.

Kunst en cultuur

Conflicten in de kunstenwereld zijn desastreus voor het creatief en scheppend vermogen van een kunstenaar.

Daarom moet een artiest vrij zijn van negatieve prikkels en frustrerende gevoelens. Pas dan kan er een hoogstaand artistiek niveau worden bereikt. Dat is wat de kunstenaar zelf wil en wat het publiek verlangt! Kunstzinnige mensen houden vaak vast aan hun eigen gevoelens en zienswijzen. Waar professionals bij kunstinstellingen en/of gezelschappen werken, zijn amateurs in het verenigingsleven uitvoerend dan wel als bestuurders actief.

In beide omgevingen kunnen persoonlijke en/of bestuurlijke standpunten verharden en lijkt een oplossing van een geschil ver weg. Juist daarom is het van belang dat een neutrale, deskundige en gespecialiseerde RvM-mediator zo’n conflict vrij van emoties maakt. Een mediator die de branche kent! In samenspraak wordt naar een wijze oplossing gezocht. Een oplossing die beide partijen tot volle tevredenheid stemt, waardoor de kunstenaar zich weer volledig op de Muzen kan concentreren.

Consumenten versus bedrijven

Dagelijks hebben we te maken met contacten tussen consumenten en bedrijven. Meestal gaat dit goed, maar zo nu en dan kan ook hier een conflict ontstaan.

Dit geschiedt dan meestal als gevolg van miscommunicatie of verschillende verwachtingen. Afspraken tussen partijen zijn dan niet geheel duidelijk of zijn er, over en weer, verkeerde verwachtingen gewekt. Uiteindelijk verharden de standpunten van zowel consument als bedrijf en kan een mediator soelaas bieden door te bemiddelen in deze kwesties.

Zowel bedrijf als consument zijn erbij gebaat dat de afgesproken levering van dienst of product plaatsvindt in het belang van beide partijen. Immers is de continuïteit en de herstelde relatie van belang voor zowel consument als bedrijf. Een lange en kostbare juridische strijd wordt door mediation vermeden.

Onroerende zaken

U bent in conflict met de gemeente omdat uw vergunning steeds maar wordt afgewezen. De gesprekken die u heeft bij de gemeente lopen telkens uit op niets. U bent al een aantal keer kwaad weggelopen uit een gesprek.

U voelt de adrenaline door uw bloed stromen wanneer u het gemeentehuis binnenloopt. Het gevoel dat het toch niets meer gaat worden overheerst. Herkent u deze of een vergelijkbare situatie? Dan is het misschien eens handig dat een onafhankelijk persoon naar de situatie kijkt en u eventueel de gesprekken uit handen neemt.

Bemiddeling door een neutrale derde, oftewel mediation, kan zeker nuttig zijn als de communicatie is verstoord. Ook als rechtstreekse onderhandelingen tussen partijen belemmerd worden door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie, kan mediation een oplossing bieden.

Mediation kan zelfs werken als één van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij of zij weigert nog langer met de andere partij te praten. Mediation is in uw situatie misschien het proberen waard? Bel ons gerust of stuur een email. De RvM-mediators zijn u graag van dienst.

Aangesloten bij De Raad van Mediators

Kies direct zelf uw mediator of conflictbemiddelaar. Selecteer het werkgebied en uw provincie en U bent te allen tijde verzekerd van een erkende professional.

Selecteer een werkgebied:

Selecteer een regio:

De volgende mediators voldoen aan uw criteria:

Wie zijn De Raad van Mediators

Wij zijn een modern en zakelijk opererend bedrijf met een sterk netwerk van kundige en ervaren mediators en conflictbemiddelaars.

Onze mediators en conflictbemiddelaars zijn aangesloten op het professionele netwerk van De Raad van Mediators. De RvM is geen MfN of ADR, wij geven geen accreditatie af maar certificeren naar RvM-maatstaven. De RvM is een A-merk waarbinnen alle typen mediators van alle soorten gezindte kunnen huizen. Een kruispunt en centrum waar vragers en probleemoplossers samenkomen.

Onze aangesloten mediators onderscheiden zich door de relevante ervaring die zij hebben op het gebied waar uw verschil van mening dan wel conflict zich afspeelt. U bent aldus verzekerd van een professional met specifieke kennis op uw gebied. Iemand die u begrijpt en uw taal spreekt.

De deelname aan het RvM-netwerk geeft bovendien de garantie op de aanwezigheid en directe toegankelijkheid van kennis op velerlei vakgebieden. Bekijk ook zeker de LinkedInbedrijfspagina van De Raad van Mediators en volg via deze weg het bedrijfsnieuws.

ADR-geregistreerd

Een kenmerk van professionaliteit en kwaliteit is onder meer de ADR-registratie. Het gros van de aangesloten mediators zijn daarom geregistreerd in het ADR-register en hebben de status van Associate of Full Certified. Daarnaast volgden veel leden eerst de basisopleiding Mediation via de RvM en volgde aansluitend de ADR-registratie. Alle leden zijn te allen tijde geschoold dan wel getraind in het vak mediation en conflictbemiddeling.

Komt een aspirantlid nieuw aan boord bij De Raad van Mediators dan gaan wij als volgt te werk: er volgt eerst een gesprek met een kandidaat over de motivatie, ervaring en kennis. Dan bepalen we in overleg of het voor de kandidaat en de RvM een zinvolle stap is om elkaar verder van dienst te zijn.

Vervolgens kan er gekozen worden voor de gerichte mediationtraining op het gebied van mediation en bemiddeling inclusief een verdiepingsslag. Is de kandidaat reeds opgeleid bij een erkende instelling of erkend buro, dan kan tevens worden gekozen voor een kopcursus en verdiepingsslag.

Mediation of bemiddeling aanvragen

Wilt u mediation aanvragen, kies dan direct zelf uw mediator of bel ons op 015-3020015 om uw aanvraag in te dienen. Mailt u liever, stuurt u dan het contactformulier op.

Wat is onze missie

De Raad van Mediators handelt vanuit de kern en het DNA uit onze bedrijfsmissie: een maatschappelijke bijdrage leveren aan het verminderen van juridische conflicten in Nederland.

Ons streven is een volledige landelijke dekking te bereiken en deze uit te spreiden over zo veel mogelijk aangesloten en verenigde RvM-mediators. Evenwichtig verdeeld over de provincies en Randstad, zijn we voortdurend op zoek naar de marktvraag en een onderling versterkende werking van de mediators.

Zakelijk beleid

De Raad van Mediators is een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in het laten samenkomen van vraag en aanbod betreffende mediaton, conflictbemiddeling en conflictcoaching. We verenigen geschoolde professionals in deze vakgebieden onder een vlag. Indien gewenst kunnen aspirant-mediators zich via ons laten opleiden volgens de professionele en zakelijke maatstaven van geaccrediteerde opleiders. Aanvullend melden de RvM-mediators zich aan voor de registratie bij het ADR-register.

Aangesloten RvM-mediators gaan vervolgens conflicten oplossen binnen bedrijven, tussen bedrijven onderling, tussen natuurlijke personen en bedrijven en tussen natuurlijke personen onderling. Maar ook bij instituten, instellingen, verenigingen en stichtingen.

Ons doel is altijd vraag en aanbod zo goed mogelijk te laten samenkomen en de beste kwaliteit mediation en conflictbemiddeling te bieden en conflicten binnen afzienbare tijd structureel op te lossen. Een RvM-mediator stelt zich steeds professioneel op en stuurt op de afhandelingssnelheid en kostenbeheersing.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vanuit onze inzet stellen wij als merk en netwerk een grote betrokkenheid om conflicten naar behoren af te wikkelen en partijen te bewegen de gang naar de rechter te voorkomen. We tonen steeds maatschappelijke betrokkenheid door ons in te spannen om de conflicterende partijen op basis van gelijkheid weer aan het praten te krijgen.

De centrale gedachte hierin is dat met het voorkomen van een rechtsgang, de betrokken partijen het meest gebaat zijn. Zo ontstaat er zo min mogelijk schade aan beide kanten. Dit heeft op termijn een positief maatschappelijk effect.

Expertise in kennisnetwerk

We kunnen bogen op een brede en diepe expertise en zijn in staat mediators en conflictbemiddelaars met een specialiteit aan te bieden. Op het moment van aansluiten, volgt er altijd eerst een beoordeling op individuele kwaliteit. Indien van toepassing kan door een aspirant-mediator gekozen worden voor een geaccrediteerde opleiding waarbij de RvM een instrumentele rol heeft.

Toegepaste mediationtechnieken controleren we regelmatig op professionele basis. Daarnaast staan we steeds open voor nieuwe ontwikkelingen in het veld. Kwalificatie staat bij De Raad van Mediators bovenaan. Ons netwerkbedrijf adviseert daarom nieuwe mediators zich altijd aan te melden bij het ADR-register.

Professionaliteit en kwaliteit

In het proces van mediation noteert een RvM-mediator alle mogelijke communicatie tussen de partijen. Een RvM-mediator controleert de gang van zaken vanaf het begin tot het einde. Alles tot doel hebbende een zo goed mogelijk mediationproces te garanderen binnen een zo kort mogelijke tijd en tegen een zo gunstig mogelijke prijs.

Klanten vinden in onze aangesloten mediators en de RvM altijd een toegewijde partner die altijd de klantwens als uitgangspunt neemt in de ontwikkeling van onze business. De Raad van Mediators is een energiek, sterk en groeiend bedrijf.

Wij zijn gericht op de volledige Nederlandse markt en zien hier uitstekende kansen liggen om onze dienstverlening aan te bieden. Onze instelling is dat wij in staat zijn een goede balans te bieden in de wens van de conflicterende partijen om problemen professioneel op te lossen.

Wilt u mediation aanvragen, kies dan uw mediator, bel 015-3020015 of stuur het contactformulier op.

Erkend

De Raad van Mediators verbindt uitsluitend met erkende en geaccrediteerde opleidingen. Daarnaast zijn alle aangesloten mediators en bemiddelaars ADR-geregistreerd.

De Raad van Mediators heeft een sterk fundament. We groeien gestaag en werken onder meer samen met het ADR-register en Match-It Opleidingen.

Een internationaal register

Het ADR is een internationaal register voor onder andere mediators, conflictcoaches en arbiters. Door deze samenwerking neemt De Raad van Mediators in het Nederlandse mediationlandschap een stevige positie in.

De verbinding RvM-ADR betekent onder meer dat alle RvM-mediators verplicht zijn een erkende opleiding gevolgd te hebben en daarnaast hun vaardigheden op jaarlijkse basis op niveau te houden. Waarom het ADR? Een verklarend overzicht met de voordelen vindt u hier.

Een geaccrediteerde en erkende opleider

Match-It Opleidingen is erkend en werkt o.a samen met Buurtbemiddeling, het ADR, het CRKBO - het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, het MfN en de NOBCO - de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Binnen de 7-daagse opleiding Register Mediator bestaande uit 16 dagdelen, is er tevens de mogelijkheid u na deze opleiding verder scholen tot ADR Certified Mediator. Een stap die velen zetten.

In de uitgebreide 7-daagse opleiding leert u naast de nodige theoretische overdracht ook door rollenspellen, casussen, zelfassessment en feedback. U oefent onder meer een aantal keren met acteurs en de trainer (PAC methode). Kijk voor meer informatie op Match-It Opleidingen.

Permanente educatie

Voor de aangesloten mediators geldt dat er jaarlijks gewerkt wordt aan het behalen van PE-punten. PE staat voor permanente educatie en het betekent dat de RvM en haar leden voortdurend werken aan die kwaliteit. Dit staat voorop in alle gelederen van onze organisatie.

Als kader hiervoor zijn er interne richtlijnen voorzien van een reglement. Het betekent ook bezig zijn met je vak en de materie, weten waar je het over hebt, vergaarde kennis op niveau houden en verdiepen.

Toekomst Europese richtlijnen

In het kader van de Europese richtlijnen stroomlijnen wij onze organisatie steeds verder. Dit doen wij daar waar van toepassing in samenwerking met het ADR-register. Zo zijn we klaar voor de toekomst. Een toekomst die veelal vanuit de Europese Unie gevormd wordt.

Opdrachtgevers hechten veel waarde aan onze instelling. Immers, bij een conflict staat een professionele en integere opstelling van de mediator, bemiddelaar of coach voorop. In dienst van de klanten.

Kiezen voor kwaliteit

Heeft u een conflict of verschil van inzicht en wilt u dat adequaat en gestructureerd oplossen tegen inzichtelijke kosten? Dan nodigen wij bedrijven, instellingen, instituten en particulieren uit om voor een gecertificeerde en erkende RvM-mediator in uw regio te kiezen.

De Raad van Mediators: als je er samen goed uit wilt komen.

Aansluiten

De Raad van Mediators groeit. Bent u reeds mediator en overweegt u aansluiting op ons netwerk, word dan lid.

Reeds opgeleid tot mediator

U heeft een erkende mediationopleiding gevolgd en wilt zich graag aansluiten bij en gebruik maken van een stevig netwerk gevuld met kennis en ervaring. Wij werken graag samen met de beste mensen uit de markt, de A-spelers en professionals met inhoud.

Geef uw gegevens aan ons door via het contactformulier Aansluiten bij De Raad van Mediators. Informeer ons vervolgens over de genoten opleiding, de opleider en wanneer dit plaatsvond en het gemiddelde aantal mediationuren per jaar. Hierna informeren wij u graag verder en bespreken dan of u en wij een vervolgstap gaan zetten.

U krijgt

 • toegang tot het RvM-netwerk, de online infrastructuur, verbintenissen, gestructureerde processen en meer;
 • procesondersteuning in professionele dossiervorming;
 • professionele online gereedschappen en ondersteuning, mailbox, sociale mediakanalen en online platformen;
 • ondersteuning backoffice, regio- en landelijke bijeenkomsten, workshops, trainingen en educatie;
 • toegang online portaal communicatiemiddelen, brochures, documenten, visitekaarten, gevelborden en meer;
 • planmatige en actiegerichte acquisitieondersteuning;
 • mogelijkheid gunstig toegankelijke ADR-registratie;

Kosten

 • € 750 eenmalige toetredingskosten;
 • € 45 maandabonnement, ook te betalen per kwartaal, zes maanden of per jaar, minimale abonnementsperiode is een jaar;
 • Indien gewenst gunstige ADR-registratie ad € 96 per jaar en eenmalig € 97,50 toetredingskosten.

De Raad van Mediators heeft zich zakelijk verbonden met Match-It Opleidingen. Zij zijn erkend en geaccrediteerd en voorzien in meerdere typen trainingen om kennis op te frissen, uit te breiden en te verdiepen. Indien gewenst en nuttig kunt u hier gebruik van maken.

Ja, ik meld mij aan via het contactformulier Aansluiten bij De Raad van Mediators en word graag nader geïnformeerd.

Mediator worden

Overweegt u om mediator te worden, dan bieden wij u erkende educatie, de mogelijkheid om te specialiseren en het lidmaatschap aan.

U wilt mediator worden en wij vragen

 • Interesse in en affiniteit met mediation en bemiddeling;
 • U bent een professional in uw vakgebied en deelt graag uw ervaring;
 • U weet wat professioneel netwerken inhoudt en bent in staat om op de juiste niveaus contacten te leggen;
 • U werkt zelfstandig met op de achtergrond een sterke netwerkorganisatie.

U heeft interesse?

Klik dan het contactformulier Aansluiten bij De Raad van Mediators aan en vul deze volledig in. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ter adequate informatievoorziening.

 • Na de registratie informeren wij u binnen maximaal vijf enkele werkdagen;
 • In de toelichting geeft u aan of u de volgende stap wilt zetten;
 • In gewenst plannen wij een intake;
 • Bij wederzijdse interesse koppelen we u aan geaccrediteerde basisopleiding mediation (ADR/MfN) bij Match-It Opleidingen;
 • Na de training wordt u gecertificeerd en kunt u zich onder gunstige condities registreren bij het ADR.

U krijgt

 • een geaccrediteerde 7-daagse basisopleiding mediation van Match-It Opleidingen;
 • toegang tot het RvM-netwerk, de online infrastructuur, verbintenissen, gestructureerde processen en meer;
 • procesondersteuning in o.a. professionele dossiervorming;
 • moderne online gereedschappen en ondersteuning, mailbox, sociale mediakanalen en online platformen;
 • ondersteuning backoffice, regio- en landelijke bijeenkomsten, workshops, trainingen en educatie;
 • toegang online portaal communicatiemiddelen, briefpapier, visitekaarten, gevelborden en meer;
 • planmatige en actiegerichte acquisitieondersteuning;
 • mogelijkheid gunstig toegankelijke ADR-registratie.

Kosten

 • marktconforme prijs geaccrediteerde basisopleiding mediation ad € 2.950;
 • € 45 maandabonnement, ook te betalen per kwartaal, zes maanden of per jaar, minimale abonnementsperiode is een jaar;
 • Indien gewenst gunstige ADR-registratie ad € 96 per jaar en eenmalig € 97,50 toetredingskosten.

De Raad van Mediators heeft zich zakelijk verbonden met Match-It Opleidingen. Zij zijn erkend en geaccrediteerd en voorzien in meerdere typen trainingen om kennis op te frissen, uit te breiden en te verdiepen. Indien gewenst en nuttig kunt u hier gebruik van maken.

Ja, ik meld mij aan via het contactformulier Aansluiten bij De Raad van Mediators en word graag nader geïnformeerd.

Contact

De Raad van Mediators werkt uitsluitend met aangesloten, gecertificeerde en ADR-geregistreerde mediators uit heel Nederland en voor partijen door heel Nederland. Leg contact met ons via de website, telefoon of email.

Contactformulier

De Raad van Mediators BV

Management | Minderbroerstraat 33a | 2611 MV DELFT
KvK 50629263 | ABN AMRO IBAN NL11 ABNA 0473948958 | BTW-nr. NL822843043B01

Contact

Telefoon 015-3020015 | E-mail info@deraadvanmediators.nl

Social media kanalen

Volg De Raad van Mediators op Twitter | LinkedIn | Facebook

U heeft mediation nodig

Heeft u een geschil, conflict of verschil in inzicht? Kies dan direct een professionele mediator op de pagina Mediator kiezen of meld ons uw zaak via telefoonnummer 015-3020015 of gebruik het bovenstaande contactformulier om uw zaak aan te melden.

Contact regio-coördinatoren

Heeft u vragen over het inzetten van zakelijke of persoonlijke mediation, conflictbemiddeling of coachingstrajecten in Nederland of daarbuiten, neem dan gerust contact op met een regio-coördinator in uw buurt.

Regio Noord - Dirk Buitenhuis | E-mail dirkbuitenhuis@deraadvanmediators.nl.
Regio Midden - Elke Hannenberg | E-mail elkehannenberg@deraadvanmediators.nl.
Regio Zuid-Oost - Janine Bakker | E-mail janinebakker@deraadvanmediators.nl.
Regio Zuid-West - Leo Heldens | E-mail leoheldens@deraadvanmediators.nl.

RvM-mediator worden

Heeft u interesse om als RvM-mediator te gaan werken dan komen wij graag met u in gesprek. Heeft u geen mediationopleiding, bekijk dan de pagina Mediator worden. Bent u reeds opgeleid en overweegt u de aansluiting bij ons netwerk, bekijk dan de pagina Aansluiten.

Erkende opleider

Bekijk de opleidingen van Match-It Opleidingen voor de 7-daagse opleiding Register Mediator in 16 dagdelen en de opfris-cursussen, assessments en verdiepingstrainingen.

De Raad van Mediators: als je er samen goed uit wilt komen.

Realisatie website: SYS4096 en MultiMedialist

FAQ - meest gestelde vragen

Hier vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wat is De Raad van Mediators?

Wij zijn een bedrijf met een sterke merknaam, platform en netwerk.


Wat is de doelstelling van De Raad van Mediators?

Wij bieden marktgerichte mediation, bemiddeling en coaching aan. Onze klanten zijn bedrijven, instituten, instellingen, de overheid en natuurlijke personen. Ook bedrijven die een mediator willen toevoegen aan hun dienstenpakket bedienen wij.

Is dat de enige doelstelling van het bedrijf?

In ruimere en maatschappelijke zin beogen wij ook een significante bijdrage te leveren aan het verminderen van het aantal juridische conflicten op jaarbasis in Nederland.

Hoe doen jullie dat?

Wij doen dit door zo veel mogelijk professionele mediators, bemiddelaars en coaches te verenigen in een optimaal functionerend, modern netwerk. Hierdoor zijn wij beter in staat in iedere provincie en regio een specialist dan wel een generalist aan te bieden voor elk denkbaar probleem.

Daarnaast bieden wij via de geaccrediteerde en erkende opleider Match-It Opleidingen een 7-daagse basisopleiding mediation (ADR/MfN) en specialisatiecursussen aan. Hiertoe zijn wij zakelijk en professioneel verbonden met Match-It Opleidingen. Hierbij zijn onze klanten natuurlijke personen die het vak van mediator en bemiddelaar professioneel willen uitoefenen en zich specialiseren.

Waarom doet De Raad van Mediators dit?

Eerst was daar de naam, daarna is er een bedrijfsstructuur neergelegd en wordt er voortdurend gestuurd op optimalisatie en kwalitatieve groei.

Hierbij viel op dat de mediationmarkt in Nederland tot nu toe op een amateuristische wijze versnipperd is en nog te veel naar binnen lijkt te zijn gekeerd. Daar worden serieuze, commerciële kansen gezien en ruimte voor groei op de lange termijn. De Raad van Mediators wil daarom ondernemen en bouwt verder, met mensen, door mensen en voor mensen.

Omdat ook nieuwe mensen zich willen verbinden is er voorts de zakelijke verbinding aangelegd met geaccrediteerde opleiders zoals Match-It Opleidingen om te voorzien in een professionele basisopleiding (ADR/MfN) en specialisatiecursussen te kunnen aanbieden.

Hoe ziet de structuur van De Raad van Mediators eruit?

De Raad van Mediators is een besloten vennootschap met twee aandeelhouders waarvan een tevens de rol heeft van directeur. De aangesloten mediators, bemiddelaars en coaches zijn allen zonder uitzondering zelfstandige ondernemers. Zij zijn aangesloten op het netwerk d.m.v. een abonnement dat € 45 per maand kost.

En verder?

Verder zijn er vier regio-coördinatoren, dit zijn ook aangesloten mediators, die structuur en coherentie bieden op regionaal niveau. Tezamen dragen de leden door hun eigen netwerk en kennis allemaal bij aan de regionale en de algemene landelijke structuur van het netwerk.

Wat kost mediation bij De Raad van Mediators?

Wij bieden mediation aan vanaf € 115 per uur exclusief BTW. Afhankelijk van de aard en complexiteit van het probleem kan dit bedrag in overleg met de opdrachtgever(s) hoger worden.

Zijn de aangesloten mediators competitief?

Jazeker. Het hangt mede af van het gebied of regio en het type probleem dat zich aandient. Bovendien kan er sprake van zijn van een gun-factor binnen een netwerk. Samenwerking en kennisdeling zijn steeds speerpunten binnen het netwerk.

Dat klinkt goed. Worden alle mediators zo maar toegelaten?

Nee, dat worden zij niet. Er is een toetredingscommissie die er op toeziet dat toetredende mediators voldoen aan specifieke eisen. Men dient te zijn opgeleid door een erkende instelling. Is men dat niet, dan kunnen wij daar in voorzien en verbinden de aspirant-mediator met het erkende, geaccrediteerde Match-It Opleidingen.

Daarnaast doen wij een antecedenten- en referentenonderzoek. We willen er zeker van zijn dat aangesloten en geschikte mediators beschikken over een schoon blazoen.

Ontvangen jullie aanvragen voor mediation en bemiddeling centraal?

Ja, dat komt regelmatig voor. Maar de mediators in het netwerk verkrijgen vooral zelf de opdrachten. Men is immers zelf ook verantwoordelijk voor de omzet en winst.

Ontvangen de aangesloten mediators zelf de aanvragen voor mediation en bemiddeling?

Ja, dat komt het meeste voor. De aangesloten mediators verwerven m.n. zelf hun zaken, maken gebruik van het netwerk en zoeken elkaar op.

Waar zit de meerwaarde als ik een probleemoplosser zoek?

Die meerwaarde zit in het centraal samenkomen van vraag en aanbod. Hier zijn kennis, kunde en ervaring geconcentreerd.

Net zoals onze aangesloten mediators zijn wij ondernemers en denken we dat de waarde van ons platform, waar mediation-aanvragen en mediators elkaar ontmoeten, een grote toegevoegde waarde heeft als centraal punt. Zo streven wij onze doelstelling na om steeds meer en beter vraag en aanbod uit de markt samen te brengen.
 


Waarom zou ik een RvM-mediator inschakelen?

De Raad van Mediators zorgt voor een gezonde start om een specialist of generalist in te schakelen teneinde structurele en/of ernstige problemen zo professioneel mogelijk af te laten wikkelen binnen een overzichtelijke tijdspanne en tegen redelijke kosten.
 


Ons platform verzorgt aldus op duurzame wijze een centraal punt waar vragers en aanbieders samenkomen. Hierin investeren we voortdurend en zijn gemotiveerd om vragers (naar probleemoplossingen) en aanbieders (probleemoplossers) samen te brengen.

We helpen beide partijen om succes te boeken, bieden hulp aan beide kanten, zetten de strategie uit en investeren verder. Dit is goed voor de markt die op zoek is naar oplossingen, goed voor de aangesloten leden die verenigd en herkenbaar zijn en goed voor ons bedrijf.

Kan mijn bedrijf of instelling mediation of bemiddeling aanvragen?

Jazeker, kies uw soort probleem en provincie en bekijk de profielen van onze aangesloten leden. U kunt hen direct benaderen of ons ook bellen of emailen.

Vooraf dient er te worden vastgesteld of een probleem of ongewenste ontwikkeling mediabel is. Heel vaak is dat het geval. Echter, in uitzonderlijke gevallen is de gang naar de rechtbank de overgebleven optie. Een RvM-mediator adviseert u hier altijd over, stelt vast en en legt vast in een procedure en documenteert.

Kan mediation of bemiddeling altijd ingezet worden?

Ja, in vrijwel de meeste gevallen wel. Niettemin komt het voor dat geadviseerd wordt niet te kiezen voor mediation.
 Een RvM-mediator controleert en informeert hierover, schat kansen in en deelt inzichten. Bovendien kan er binnen het groeiende netwerk indien nodig raad en advies worden gevraagd. Dat gaat zakelijk en vlot zonder iets aan het toeval over te laten.


Ons bedrijf en aangesloten mediators zeggen in aanleg nooit nee. We doen ons huiswerk en houden er een hoge werkstandaard op na. Vraag het de aangesloten mediators want zij werken en acteren in het veld. Zij beantwoorden al uw vragen altijd graag en informeren u naar behoren.

Heeft De Raad van Mediators ook een klachtenregeling?

Ja, wij beschikken over een goede klachtenregeling. U kunt binnen een jaar na de beëindiging van een mediationzaak een klacht indienen tegen de mediator die uw zaak behandelde. U vindt hier onze klachtenbrochure, de klachtenregeling en het klachten-registratieformulier.

Wat is het ADR en wat houdt ADR-erkend en ADR-geregistreerd in?

Het ADR is een internationaal register voor onder andere mediators, conflictcoaches en arbiters.

ADR-erkend betekent dat de gekozen basisopleiding voldoet aan de door het ADR gestelde eisen. Een opleider of trainingsburo kan onder strikte opleidingseisen vragen om erkenning. Het betekent dat de opleiding of training dient te voldoen aan de ADR-eisen. Jaarlijks dient de opleiding te voldoen aan een set van voorwaarden om de erkenning aan te houden.

ADR-geregistreerd betekent dat een mediator, conflictcoach of arbiter zich hier onder stringente voorwaarden kan laten registreren. Het betekent voorts dat men toetsen dient af te leggen en jaarlijks dient te voldoen aan een x-aantal voorwaarden om die registratie gaande te houden.


Ik ben reeds opgeleid als mediator en zou me graag aansluiten. Kan dat?

Jazeker, dat kan. We hanteren hiervoor een aanmeldingsprocedure, ziet u hiervoor het contactformulier Aansluiten bij De Raad van Mediators. Omdat we op de eerste plaats denken in kwaliteit, wijzen we gegadigden ook soms af.

We gaan er van uit dat belangstellenden naar eer en geweten handelen, maar controleren wel het e.e.a. Er is sprake van een toetredingscommissie en referentenonderzoek. We willen systematisch werken en vooral mogelijke wederzijdse teleurstellingen zo veel mogelijk uitsluiten.
 


Onze aangesloten mediators treden ook soms op als mentoren voor de nieuwere leden. Daar hebben we een richtlijn voor. Deze mentoren zijn toegewijd om bijvoorbeeld iemand te laten meelopen met een mediation- of bemiddelingszaak. Hoewel niet uitgesloten, maken mentoren geen deel uit van het selectieproces.

Zijn daar kosten aan verbonden?

Ja, u betaalt een instapbedrag van € 750 en aansluiting op het netwerk d.m.v. een abonnement kost € 45 per maand. Omdat we ons minimaal een jaar aan elkaar verbinden kunt u het abonnement ook per drie maanden, zes maanden of per jaar betalen.

Verder is er de mogelijkheid meerdaagse verdiepingsursussen en opfris-trainingen te volgen aan voor bijvoorbeeld specialisatie, verdieping en uitbreiding. Hiervoor zijn we zakelijk verbonden met het erkende, geaccrediteerde Match-It Opleidingen. Zijn er bijzondere wensen, dan is dat zeker bespreekbaar. Ook voor dit traject hanteren we een aanmeldingsprocedure.
 


Daarnaast heeft u de mogelijkheid om zich onder gunstige voorwaarden aan te melden bij het ADR voor een formele registratie van € 96 per jaar. Daar komen de eenmalige ADR-aansluitkosten van € 97,50 bij, dit betreffen dossier- en administratiekosten.

Ik heb geen basistraining of educatie gevolgd om mediator te worden en wil dit wel. Ook wil ik me graag aansluiten bij dit netwerk. Kan dat?

Ja, dat kan. We verbinden u dan met het erkende, geaccrediteerde Match-It Opleidingen voor een 7-daagse basisopleiding mediation. Ook voor dit traject hanteren we ook een aanmeldingsprocedure, ziet u hiervoor het contactformulier Aansluiten bij De Raad van Mediators. 


Na het aanmelden informeren we u en geeft u aan of u ook de volgende stap gaat zetten. Zegt u ja, dan treedt het opleidingstraject in werking. Ook is er vanzelfsprekend de mogelijkheid om in een gesprek wederzijds vast te stellen of u en wij op de lange termijn echt iets voor elkaar kunnen en willen betekenen. Ook hier geldt dat we vooral wederzijdse teleurstellingen zo veel mogelijk willen uitsluiten.

Wat kost zo’n basisopleiding? En de verdiepingscursussen?

De 7-daagse basisopleiding mediation kost € 2.950 en is vrij van BTW. Ook de specialisatie- en opfris-cursussen zijn vrijgesteld van BTW.. Daarnaast wordt u verbonden met ons netwerk via een jaarabonnement.

Het maandabonnement kost € 45 per maand. Dit abonnement gaan we aan voor minimaal een jaar. U kunt het abonnement per maand, drie maanden, zes maanden of per jaar betalen.

Wat is Match-It Opleidingen?

Match-It Opleidingen is erkend en werkt o.a samen met Buurtbemiddeling, het ADR, het CRKBO - het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, het MfN en de NOBCO - de Nederlandse Orde van Beroepscoaches.

Wilt u zich ook aanmelden en registreren bij het ADR dan kost u dat € 96 per jaar. Daarnaast betaalt u eenmalig de ADR-aansluitkosten van € 97,50, dit betreffen dossier- en administratiekosten.

Ook dit klinkt goed. Is er ergens een angel?

Nee, er is geen angel. Stel deze vraag gerust aan de aangesloten mediators. Serieuze kandidaten investeren, weten dat ze moeten investeren in tijd, middelen en energie. Meer dan 85% van de mensen die zich aanmelden om mediator te worden of zich aan te sluiten, blijven ook lid.

Een veel kleiner percentage geeft het op na een jaar en verzet de bakens. Dat is soms te wijten aan de onbekendheid met het ondernemen. Ook acquisitie is vaak lastiger dan gedacht. Weer anderen besluiten om alleen verder te gaan.
 


Veel meer mediators en bemiddelaars blijven lid en maken gebruik van het platform, de naam en andere voordelen. Een groeiend percentage van de aangesloten mediators groeit in zijn rol en doet daardoor steeds meer mediation- en bemiddelingszaken. We moedigen u aan om vragen te stellen aan de aangesloten mediators en ons.

Nadat ik mij heb aangemeld, wil ik graag een mentor benaderen. Is dat een goed idee?

Nee, niet altijd. We ontvangen jaarlijks regelmatig aanvragen, dat is ook de reden dat we een aanmeldingsproces hanteren. Daarom gaan we systematisch te werk en zorgen er in overleg voor dat een nieuw lid mee kan gaan draaien in zijn of haar regio.


Zorgt De Raad van Mediators voor opdrachten?

Nee, daar zorgen wij niet voor. U bent als ondernemer zelf verantwoordelijk voor uw acquisitie en verwerving. Wel zorgt de naam, het platform en netwerk voor een groeiende bekendheid. Hierdoor worden aangesloten mediators steeds beter vindbaar.

Bovendien zijn daar de kennisdeling en ondersteuning, het uniforme gebruik van de infrastructuur en het gezamenlijk bouwen aan de kwaliteitsbevordering. Deze elementen zorgen er voor dat de kans op verwerving toeneemt.

Kan ik langskomen bij jullie kantoor om kennis te maken?

Jazeker, afspreken kan altijd via telefoon of email, maar we werken altijd graag op basis van afspraak. Neem daarom gerust contact met ons op. Voor als u een mediator of bemiddelaar nodig hebt of als u zich graag zou willen aansluiten bij ons netwerk.

Is er sprake van een proefperiode?

Nee. U bent zelf ondernemer en handelt daar naar. U acteert onder eigen verantwoordelijkheid voor uw omzet en voor eigen rekening. Maar we vragen u wel dat u zakelijk bewust en naar beste kunnen onze naam en faam uitdraagt.
 


Hier haalt u voordeel uit en wordt u beter van want er komen in ons netwerk meer dan genoeg kansen voorbij. Om mediation- en bemiddelingszaken te doen, nieuwe vaardigheden te leren, uw netwerk intensief in te zetten en u kunt gebruik maken van een mentor.

De Raad van Mediators vraagt uw volledige toewijding want alleen dan kunnen we gezamenlijk zakelijk en professioneel groeien.

Ben ik verplicht om altijd lid te blijven?

Nee. U bent ondernemer binnen uw eigen bedrijf en u bestuurt als zodanig zoals u wenst. Het lidmaatschap met wederzijdse rechten en plichten gaan we in aanleg voor minimaal een jaar aan. Je hebt immers minimaal een jaar of langer de tijd nodig om een goede zakelijke eenheid op te bouwen. Dat zijn ijzeren wetten. 


Netwerkers weten waar we het over hebben, bezig zijn met je vak vergt tijd, aandacht en voortdurende inzet.
 Maar u heeft na minimaal een (1) jaar te allen tijde de gelegenheid om per maand op te zeggen met inachtname van een (1) maand opzegtermijn, dit vermelden we in onze algemene voorwaarden.

Wat doen jullie nog meer? Bieden jullie ook kantoorruimte, internetaansluitingen, juridische ondersteuning, etc.?

We bieden geen kantoorruimte e.d. aan omdat gegeven de huidige tijd het thuiswerken of in tijdelijke kantoorruimte werken steeds meer opgang maakt in het kader van onder meer maatschappelijk verantwoord ondernemen, kosteninzicht en -besparingen. Bovendien zijn mediation en bemiddeling ambulante beroepen. Keuzes hierin zijn aldus des ondernemers en zelfstandigen.

Kan ik als mediator en/of bemiddelaar verder als ik De Raad van Mediators verlaat?

Ja, dat kan. U zult dan zelf moeten gaan voorzien in merkbouw, digitale faciliteiten en een sterk netwerk. Wij voorzien in een breed palet van faciliteiten zodat u als mediator en/of bemiddelaar het beste uw werk zo goed mogelijk kan uitoefenen, dat geeft u een vliegende start.


Voorts bieden wij een stevige ondersteuning zodat de kans dat u na twaalf (12) maanden winstgevend kunt zijn toeneemt en u die lijn kan gaan voortzetten. Ons is geen enkel ander bedrijf in Nederland bekend die dit biedt en doet.

Investeren jullie ook in starters zonder kapitaal?

We ondersteunen meerdere doelen in de „sociaal goede richting”. In een starter zonder werkkapitaal voor de opleiding en andere noodzakelijkheden, hebben we nog nooit in geïnvesteerd. Onze aandeelhouders investeren met een winstoogmerk.
 


Niettemin zijn we altijd liefhebbers van zakelijke initiatieven die een „goede en gezonde” ondertoon en intentie ten toon spreiden. We moedigen dan ook een ieder aan die hiermee wil aankloppen dit te doen want je weet nooit hoe het kan lopen!

Dat gezegd hebbende, blijft het wel onwaarschijnlijk dat we ooit in een starter zonder enig werkkapitaal zullen gaan investeren.


Kunt u mij meer vertellen over het netwerken en opleidingsmogelijkheden?

Het netwerken bestaat omdat wij mediators en bemiddelaars van hetzelfde slag formeren en bijeen brengen. Onder een ijzersterke naam en mooi beeldmerk, met dezelfde kwaliteitsuitstraling en individuen binnen een compleet geheel. Bovendien volgen niet-opgeleide mediators eerst een geaccrediteerde basisopleiding mediation voor de nodige basisvaardigheden. Hierdoor spreekt men dezelfde taal en begrijpt men de mores van de RvM.
 


Verder sluiten we alle mediators en bemiddelaars aan op hetzelfde online platform, komt men op de verzendlijst voor de interne nieuwsbrief, praat men met elkaar via de besloten LinkedIngroep, heeft men een dezelfde RvM-mailbox v.v. uniforme emaihandtekening, gebruikt men toegang tot het RvM-portaal huisstijlbeheer enz.
 


Hetzelfde geldt voor mediators die reeds zijn opgeleid maar toch de aansluiting zoeken. Hen introduceren we altijd eerst en vooral bij de RvM. Bovendien is er voor hen de mogelijkheid meerdaagse specialisatie- of kopcursussen te doen.
 


Voorts organiseren de regio-coördinatoren meerdere malen per jaar een regiobijeenkomst. En als bedrijf komen we minimaal tweemaal per jaar bijeen. Het doel van deze bijeenkomsten is om te netwerken, kennis uit te wisselen en elkaar te leren kennen en te begrijpen. En meer nog, elkaar zakelijk te helpen met het creëren, volgen en grijpen van kansen.
 


Opleiden dan wel specialiseren doen we via met ons verbonden geaccrediteerde opleidingsburo's. Intern komen vanuit de aangesloten leden uiteraard ook de nodige workshops en meerdaagse trainingen voort.

Denk bijvoorbeeld aan het willen opdoen van relevante juridische kennis, acquisitie-training over hoe je klanten krijgt en behoudt of het nog eens voeren en trainen van mediation- en bemiddelingsgesprekken.

Wat nu als mijn mediation- en bemiddelingspraktijk uiteindelijk geen succes wordt?

Het is nu eenmaal een gegeven dat niet iedereen zijn doel zal bereiken. Dat neemt niet weg dat we aan de voorkant al zoveel mogelijk sturen op kwaliteit. Niet iedereen kunnen we accepteren en toelaten.
 Ben je lid geworden, maar kun je er onvoldoende uithalen dan heb je hoe dan ook iets bijzonders op je curriculum vitae staan. En dat kunnen niet veel mensen zeggen!


Bovendien ben je ook nog eens verbonden geraakt met echte professionals in een serieus groot en sterk netwerk. Zij kunnen je altijd wel ergens in een volgende stage van je carrière of loopbaan mee van dienst zijn.

Geef ik op enige manier de controle van mijn eigen bedrijf uit handen door me aan te sluiten?

Nee, in het geheel niet. De RvM biedt door het het aansluiten juist extra zakelijke kansen. De RvM treedt faciliterend op. We verwachten van u dat u zich als een goed ondernemer inzet om uw eigen zakelijke kansen te creëren. Hierbij heeft u dezelfde rechten en plichten als andere mediators en bemiddelaars die verbonden zijn met de RvM.
 


Kortom, we hebben geen belang bij of bijzondere interesse in uw eigen onderneming. We zullen u niet vragen voor een commissariaat of ongebruikelijke rechten. U bent zelf ondernemer en blijft uw eigen onderneming runnen.

Ik ben een eenmanszaak. Kan ik me ook verbinden met de RvM of zoekt u alleen maar grote bedrijven, rechtspersonen en teams?

We screenen niet op bedrijfsgrootte. Zelfstandigen zonder personeel, starters, éénmanszaken, zakelijke koppels, maten uit een maatschap, BV-houders enz. zijn welkom. Het maakt de zaken overigens wel eenvoudiger indien u vooraf uw bedrijfsnaam, administratieve structuur en aanverwante zaken 100% op orde heeft. Uw BTW-nummer en inschrijving bij de KvK dienen vooraf al te bestaan. Dat vergemakkelijkt voor u en voor ons de gang van zaken.
 


We zijn juist op zoek naar uitgebalanceerde, ondernemende personen die volgroeid zijn in hetgeen ze goed kunnen en die hun specifieke vaardigheden volledig op orde hebben. We adviseren dan ook altijd je in ons netwerk te verbinden met anderen die jouw zwakkere punten kunnen versterken en verstevigen.
 


Zo creëer je balans daar waar die gemist wordt. Duo- en trio-formaten werken in acquisitie en bij het netwerken altijd bijzonder prettig, kunnen elkaar opvangen daar waar nodig of vervangen indien noodzakelijk.

Hoe vind ik een geschikte mede-ondernemer binnen de RvM?

Bent u eenmaal aangesloten, bekijk dan de profielpagina op onze website, bel ons op of zet de vraag uit binnen de besloten LinkedIn groep. Toon initiatieven, zet deze uit en vraag om coöperatie binnen de RvM. We recommanderen ook zeer zeker de regionale en nationale bijeenkomsten aan te doen. Ook in het kader van het sturen op uw jaarlijkse registratiepunten in het kader van PE, permanente educatie.
 


En dat combineert u uiteraard met een gezonde dosis netwerken. Creëer zelf een bijeenkomst met een specifiek doel en onderwerp. Met dergelijke stappen komt u gegarandeerd verder. En de RvM praat altijd graag over organisatie en ondersteuning hiervan.


Hoe selecteert de RvM deelnemers?

We gaan graag in zee met ondernemende mensen die hun dienstverlening en service onder de vlag van de RvM op een zinnige en intelligente wijze aanbieden. Dat moet altijd en zo veel en zo vaak mogelijk leiden tot zakelijk succes of andere vormen van voordelen opleveren.

Ons gaat het om de teamvorming en de kwaliteit van het netwerk, het merk en de naam. Alleen op deze wijze kunnen we bouwen aan een netwerkverband bestaande uit A-teamspelers. Wat u kunt doen om er voor te zorgen dat uw aanmelding succesvol wordt is:

- Zorg voor een duidelijk beeld van uw vaardigheden en heb realiteitszin;

- Zorg, indien nodig, vooraf voor een bedrijfsnaam, inschrijving KvK en BTW-nummer;
- Laat merken dat u diep heeft nagedacht over uw onderneming.

Speelt mijn leeftijd een factor van betekenis in het selectieproces?

Nee. Als u een jonge ondernemer bent is het belangrijk te overdenken welke factoren allemaal een rol van betekenis kunnen spelen. Leeftijd en ervaring spelen zo hun hoofdrollen in mediation en bemiddeling. Aan de andere kant geldt dat er niet echt een typische bandbreedte in leeftijden bestaat. We hebben jonge en oudere mensen aan boord.

Heb ik een business plan nodig?

Nee. Dat kunt u uiteraard voor uzelf wel hebben maar wij zullen hier niet naar vragen. U meldt zich aan via de web-formulieren op onze site. Er is een formulier voor het geval u nog niet bent opgeleid tot mediator en een formulier indien u reeds een basisopleiding heeft genoten. Vult u deze gewoon in - dat is in beginsel alles wat we nodig hebben. Sterker nog, we hoeven uw business plan helemaal niet te zien als u er een heeft.

Bestaat er een deadline voor de aanmelding en hoelang duurt zoiets?

Er is geen deadline, wel willen we altijd, eenmaal aangemeld, het e.e.a. met gezonde spoed afhandelen. Mocht u ook een basistraining wensen omdat u blank het veld in komt, houdt er dan rekening mee dat er een schema voor groepen en trainingen voor de basiscursus bestaat. Een trainingsgroep bestaat over het algemeen uit maximaal tien personen.

Bent u reeds opgeleid en wilt u graag aansluiten dan zijn daar de introductiemiddag, eventueel gecombineerd met een meerdaagse verdieping- en specialisatietraining.

Waar is het hoofdkantoor van de RvM en hoe ziet dat eruit?

In Delft is het bedrijf administratief gevestigd. Dat moet en is een fiscale en administratieve verplichting. Werken en besturen echter doen we zoals gebruikelijk in deze tijd, door de bank genomen mobiel, terwijl we onderweg zijn of we tijdelijk ergens zitting nemen.


Besprekingen houden we op centrale punten afhankelijk van de deelnemers en de praktische reistijden. De RvM stelt zich flexibel en kostenbewust op, de deelnemers doen dat ook. Zo gaan we ook om met papier, stroom en andere middelen om. We stimuleren een ieder om zo het kan, het openbaar vervoer of de fiets te gebruiken.

We willen zo veel mogelijk op een zinvolle manier digitaal werken. Dit alles zien we binnen het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hoe ziet een werkdag van een RvM-mediator eruit?

Het is uw bedrijf en u bepaalt derhalve zelf hoeveel tijd uitgedrukt in uren u besteed aan uw praktijk of onderneming. Een bemiddelaar en mediator dient altijd goed op de hoogte te zijn van de grote lijnen en de relevante details van een lopende zaak. Natuurlijk geldt dat wie zijn of haar huiswerk goed vooraf goed doet, altijd is voorbereid op eventuele wendingen die een zaak zou kunnen nemen.

Verder speelt de communicatie via email, het internet en de telefoon vanzelfsprekend een grote rol. Door het netwerk is er de directe mogelijkheid gelijkgestemden te zoeken. Hiermee kunt u zakelijke afspraken maken, misschien op basis van teamwork, het delen van kennis, de werkplek delen, elkaar van dienst te zijn.

Regelmatig organiseren we met de regio’s of initiatiefnemers uit het netwerk informele educatie sessie’s. Soms is dat gratis en soms betaalt men in dagdelen.
 In het algemeen werkt u gewoon zo goed mogelijk aan uw service en dienstverlening, u overlegt en netwerkt en maakt uw klanten zo veel mogelijk tevreden.

Wij vertellen u niet wat u moet doen, maar we creëren wel een vruchtbare omgeving waarbinnen u zo optimaal mogelijk uw business bestieren kunt. En we garanderen de beschikbaarheid van ervaren mentoren.

Ik maak me zorgen over het feit dat wanneer ik mij aanmeld, jullie mijn eventuele intellectuele eigendommen niet zullen beschermen. Moet ik mij zorgen maken?

We zijn er zeker niet op uit om ideeën over te nemen. Ook delen wij uw aanmelding of overeenkomsten met niemand buiten ons bedrijf. We zien ieder jaar honderden aanmeldingen en deze komen bijna allemaal met elkaar overeen. Daarom en om praktische redenen, zien wij geen grond om een zogenaamde ‘non-disclosure agreement’ te tekenen.

Onze aanmeldingsprocedure behoeft geen beschermingslaag en bovendien bent u niet verplicht om allerlei zijdelingse en niet-relevante feiten met ons te moeten delen als u zich daar niet prettig bij voelt. We hopen dat onze reputatie op dit gebied inmiddels voor zich spreekt.

Ik heb momenteel nog geen idee, maar ik voel toch aangetrokken. Kan De Raad van Mediators mij misschien toch helpen?

Natuurlijk, bel ons en vul het contactformulier Aansluiten bij De Raad van Mediators volledig in.

Login leden

Op deze pagina logt u in als lid van De Raad van Mediators op het online portaal voor documenten en huisstijlbeheer, benadert u de webmail of bezoekt u de besloten LinkedIn-groep.

Online portaal De Raad van Mediators

U vindt hier onder downloads de diverse overeenkomsten, algemene voorwaarden, checklijsten enz.

Verder vindt u in de mediashop het briefpapier en volgbladen, enveloppen, visitekaartjes enz. in de huisstijl.

Login mediashop documenten en huisstijlbeheer

Webmail @deraadvanmediators.nl

Hier kunt u overal via webmail uw RvM-mail benaderen en gebruiken. Deze synchroniseert tevens met uw mailbox indien ingesteld op al uw apparaten.

Webmail De Raad van Mediators

LinkedIn besloten groep De Raad van Mediators

Surf naar LinkedIn, log in op uw account, kies bovenaan het menu Interests en klik Groups aan. Hierna kiest u De Raad van Mediators - besloten.

LinkedIn Groups

Contact regio-coördinatoren

Heeft u vragen aan uw regio-coördinator?

Regio Noord - Dirk Buitenhuis | E-mail dirkbuitenhuis@deraadvanmediators.nl.
Regio Midden - Elke Hannenberg | E-mail elkehannenberg@deraadvanmediators.nl.
Regio Zuid-Oost - Janine Bakker | E-mail janinebakker@deraadvanmediators.nl.
Regio Zuid-West - Leo Heldens | E-mail leoheldens@deraadvanmediators.nl.


E-mail:

Werkgebieden

Provincies