In een tijd waarbij in een rap tempo allerlei nieuwe taken op de lokale overheid afkomen, zoals Sociaal Domein en de Omgevingswet, rijst de vraag wat de autonomie voor vooral gemeenteraden is binnen de nieuwe taakvelden.

Een andere kwestie ten aanzien van de autonomie in een gedecentraliseerde eenheidsstaat is de vraag hoe burgers worden betrokken binnen die autonome bevoegdheid en wat is de ruimte voor participatie binnen het medebewind voor gemeenten.

Een meerderheid van de Nederlanders (65%) wil meer directe zeggenschap over belangrijke politieke kwesties.

De vraag die rijst is hoe je als gemeente invulling geeft aan de autonome bevoegdheid tezamen met het actief betrekken van burgers daarbij.

Vastgesteld kader

Ik ben benieuwd wat de toekomst op dit gebied gaat brengen. Er ligt voor gemeenten op dit gebied en ook nog steeds op het gebied van het Sociaal Domein een grote uitdaging.

Lees verder in de blogpost en LinkedInpublicatie “Autonomie in een gedecentraliseerde eenheidsstaat” van RvM-lid Cees Rootjes.