Motie van de leden Recourt en Tellegen. Voorgesteld 1 december 2016:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat mediation, naast de rechtspraak, een zeer effectieve manier van geschillenbeslechting is gebleken;

van mening dat wetgeving nodig is die regels rond het mediationproces en de kwaliteit van de mediator moet vastleggen;

constaterende dat sinds de indiening van de initiatiefwetsvoorstellen Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht, Wet bevordering mediation in het bestuursrecht en Wet registermediator in 2014, er op dit moment nog geen wet van kracht is;

roept de regering op om zo spoedig mogelijk maar uiterlijk voor de komende Tweede Kamerverkiezingen mediationwetgeving naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Recourt
Tellegen

Besluit: Aangenomen. Stemmingsoort: Met handopsteken.

Bekijk de Motie van de leden Recourt en Tellegen over het zo spoedig mogelijk naar de Kamer sturen van mediationwetgeving.

Motie
Nummer 34550-VI-54 | Publicatiedatum 1 december 2016 | Indiener Jeroen Recourt, Kamerlid PvdA | Mede-indiener Ockje Tellegen, Kamerlid VVD | Voortouwcommissie TK