Ieder kind heeft een stem waarnaar geluisterd moet worden, in lijn met artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK).

Ieder kind verdient ondersteuning om een scheidingssituatie in perspectief te kunnen plaatsen en om wensen helder te krijgen, bij voorkeur zo vroeg mogelijk, zonder te worden betrokken in die zaken die op volwassen niveau spelen.

De vereisten vanuit het IVRK rondom de belangen van kinderen zouden het toestemmingsvereiste van gezaghebbende ouders waar nodig ook moeten kunnen overstijgen.

Veranderingen nodig IVRK

Een voorbeeld hiertoe is te vinden in een uitspraak van het Centraal Tuchcollege over de WGBO: “Een dergelijke blokkade/conflict mag er niet toe leiden dat het kind belemmerd wordt in het verkrijgen van de noodzakelijke hulp.”

Lees verder in de LinkedIn blogpost “Petitie: kinderrechten zouden toestemming gezaghebbende ouders moeten kunnen overstijgen voor ondersteuning” van Marieke Lips van KidsInBetween.