Artikel 169, lid 2, Gemeentewet bepaalt dat het college de gemeenteraad alle inlichtingen geeft die de raad nodig heeft voor het uitvoeren van zijn taak. In heel veel gemeenten is bij tijd en wijle discussie over de vraag hoever de inlichtingenplicht van het college strekt.

Sommige gemeenten hebben nadere regels c.q. verordeningen opgesteld om aan deze plicht richting te geven. Echt sluitend is het allemaal niet en soms leidt de inlichtingenplicht tot de vertrouwensvraag in de gemeenteraad.

Tegen de weigering van een college om bepaalde inlichtingen aan een gemeenteraad te verstrekken staat geen bezwaar en beroep open.

De gronden voor de weigering van het Wob verzoek lijken ook logisch omdat de gemeente een belang heeft in verband met de komende aanbesteding voor de aanleg van de weg.

Eens of oneens

Los van het juridische kan worden vastgesteld dat in de onderhavige casus sprake is van een niet vertrouwen van het college van de gemeenteraad.

Lees verder in de LinkedInpublicatie “Inlichtingenplicht college” van RvM-lid Cees Rootjes.