Minderjarigen hebben vandaag de dag steeds meer rechten, zij zijn van rechtsobject naar rechtssubject gegaan, onder andere door het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en bepalingen uit het Nederlands recht.

Leest u mee in de blogpost van Kindbehartiger Marieke Lips “Invulling geven aan de rechtspositie van minderjarigen in het Nederlands recht in scheidingszaken?”. Enige opmerkelijke zaken: uit onderzoek blijkt dat de meeste rechtbanken de grens van twaalf jaar als redelijk beschouwen en niet vaak van die grens afwijken. Sommige rechters zijn vrij soepel in de omgang met kinderen terwijl dit voor anderen minder tot hun expertise behoort.

De minderjarige kan de rechter bijvoorbeeld een brief schrijven of een telefoongesprek voeren met de rechter.

Kan een minderjarige overzien wat de gevolgen zijn van hetgeen hij uiteen zet in bijvoorbeeld een brief aan de rechter en wordt hem dit op kindvriendelijke manier uitgelegd?

Vereisten IVRK en EVRM

Het IVRK verplicht de verdragsluitende staten tot het versterken van de rechtspositie van minderjarigen in zaken die hem betreffen. Het EVRM kent ieder mens het recht toe tot toegang tot de rechter.

Lees verder in de LinkedInpublicatie “Invulling geven aan de rechtspositie van minderjarigen in het Nederlands recht in scheidingszaken?” van Kindbehartiger Marieke Lips.